Partnerzy serwisu:
Obligatoryjność odbycia wizji lokalnej nie może prowadzić do ograniczenia konkurencji wśród podmiotów ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego.

Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty[1].

W związku z powyższym zasadnym jest twierdzenie, że opis przedmiotu zamówienia stanowi kluczowy element Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), która jest przygotowana przez Zamawiającego i nie może być on ogólny, szacunkowy i niedookreślony, przenoszący na wykonawców składających oferty ciężaru jego dookreślenia. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym opis przedmiotu zamówienia stanowi kluczowy element dokumentacji przygotowywanej przez zamawiającego oraz jest obligatoryjnym elementem SWZ (art. 134 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych).

Powyższe wymogi dotyczące opisu przedmiotu zamówienia nie mogą zostać zastąpione poprzez zobowiązanie wykonawców do udziału w wizji lokalnej miejsca (terenu) realizacji przedmiotu udzielanego zamówienia publicznego. Zamawiający poprzez określenie obowiązku udziału w wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia nie może przenieść na wykonawców obowiązku zapoznania się z warunkami realizacji zamówienia.

W związku z powyższym wprowadzone ustawą z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych uprawnienie zamawiającego do wyznaczenia obligatoryjnej wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia lub sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego nie uprawniają prowadzącego postępowanie o udzielenie zamówienia do pominięcia w treści SWZ obowiązku jednoznacznego i wyczerpującego opisania przedmiotu zamówienia.

Wskazane powyżej uprawnienie (wynikające z art. 131 ust. 2 pkt. 1 - 2 Prawa zamówień publicznych) ma jedynie zobligować potencjalnych wykonawców zamówienia publicznego do należytego zweryfikowania potencjalnych ryzyk jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia a także weryfikacji opisu przedmiotu zamówienia ze stanem faktycznym jeszcze przed złożeniem oferty.

Obligatoryjność odbycia wizji lokalnej nie może prowadzić do ograniczenia konkurencji wśród podmiotów ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego.

Stąd zamawiający wprowadzając obowiązek odbycia przez wykonawcę ubiegającego się uzyskaniem zamówienia publicznego wizji lokalnej powinien w sposób elastyczny ustalać terminy ich przeprowadzenia dostosowując się do oczekiwań/wniosków podnoszonych przez wykonawców.

Zgodnie z art. 134 ust. 2 pkt. 9 Prawa zamówień publicznych informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów muszą zostać zamieszczone w treści SWZ. Natomiast stosownie do art. 226 ust. 1 pkt. 18 Prawa zamówień publicznych zamawiający odrzuca ofertę jeżeli została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający tego wymagał.

Uwzględniając powyższe zamawiający musi brać również pod uwagę, że opis przedmiotu zamówienia to zidentyfikowanie jego potrzeb umożliwiające zapoznanie się potencjalnym wykonawcom z istotą zamawianej usługi, dostawy, czy roboty budowlanej zaś dokonanie opisu przedmiotu zamówienia to jeden z podstawowych obowiązków spoczywających na zamawiającym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – wizja lokalna nie może zastąpić opisu przedmiotu zamówienia, może co najwyżej mieć charakter pomocniczy dla wykonawców zamierzających ubiegać się o uzyskanie zamówienia publicznego.

Autor: Marek Okniński

[1] patrz: art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).