Partnerzy serwisu:
Obniżono próg wartości zamówienia, którego przekroczenie obliguje do uzyskania opinii Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej nt. umowy o wykonanie zamówienia publicznego.

Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1598) wprowadziła zmianę w zakresie obowiązku uzyskania przez podmioty reprezentujące Skarb Państwa opinii prawnej Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie wzoru umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 762 ze zm.) obliguje podmioty reprezentujące Skarb Państwa między innymi do uzyskania opinii prawnej w przedmiocie projektu:

  • umowy o doradztwo prawne, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza kwotę 500 000 zł netto, w stosunku rocznym;
  • zmiany umowy o doradztwo prawne podwyższającej wynagrodzenie do kwoty przekraczającej kwotę, o której mowa w pkt 1;
  • umowy o doradztwo prawne, w której maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest określona.

Wniosek o wydanie opinii prawnej, o której mowa wyżej powinien być przedkładany Prokuratorii Generalnej nie później niż na 15 dni, a w uzgodnieniu z Prezesem Prokuratorii Generalnej nie później niż na 4 dni, przed planowanym zawarciem umowy.

Opinie prawne, o których mowa powyżej Prokuratoria Generalna wydaje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień dokonania planowanej czynności prawnej. Niewydanie w tym terminie opinii prawnej przez Prokuratorię Generalną jest równoznaczne z brakiem zastrzeżeń do opiniowanej umowy.

Obniżono próg

wartości zamówienia

, którego przekroczenie obliguje do uzyskania opinii Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej nt. umowy o wykonanie zamówienia publicznego.

 W stanie prawnym przed wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (…) podmioty reprezentujące Skarb Państwa są obowiązane uzyskać opinię prawną Prokuratorii Generalnej o projektach umów, ugód oraz jednostronnych czynności prawnych dokonywanych przez Skarb Państwa, jeżeli wartość przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 100 000 000 zł.  Z dniem 1 stycznia 2022 r. wskazany próg z kwoty 100 000 000 zł. netto zostaje obniżony do kwoty 50 000 000 zł. netto.

 Autor: Marek Okniński