Partnerzy serwisu:
Zamówienie publiczne na sukcesywną sprzedaż oleju opałowego najlepiej jest poprzedzić postępowaniem przeprowadzonym w trybie podstawowym określonym w art. 275 pkt. 1 ustawy PZP.

Zbliżający się sezon grzewczy zmusza część zamawiających do zapewnienia odpowiedniej ilości oleju opałowego. Argumentacja, że zamawiający nie jest w stanie przewidzieć ilości oleju opałowego, jaka zostanie zakupiona w okresie roku nie może stanowić uzasadnienia dla rezygnacji z przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego.

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) w art. 2 ust. 1 pkt. 1 stanowi, iż nie stosuje się przepisów w niej zawartych do zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130.000 zł. netto.

Należy jednak pamiętać, iż zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania ustawy lub uniknięcia procedur udzielania zamówień publicznych określonych ustawą dzielić zamówienia na części oraz zaniżać wartości zamówienia .

Uwzględniając powyższe wskazać należy, że zamawiający z planu finansowego na dany rok budżetowy uzyskuje wiedzę, jaka jest ogólna wartość zaplanowanych wydatków na zakup np. oleju opałowego.

Zamawiający posiada, zatem wiedzę czy zaplanowane środki przewidziane na zakup oleju opałowego przekraczają progi określone w ustawie Prawo zamówień publicznych. Przekroczenie progów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych powoduje konieczność zastosowania odpowiednich procedur związanych z udzieleniem zamówienia publicznego.

W sytuacji, gdy kwoty wydatkowane w danym roku na zakup oleju opałowego przekraczają wyżej wskazany próg stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić procedurę wyboru wykonawcy zamówienia w jednym z trybów określonych w ustawie PZP. W przeciwnym wypadku można narazić się na zarzut dzielenia zamówienia w celu uniknięcia stosowania procedur przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Zamówienie publiczne na sukcesywną sprzedaż oleju opałowego najlepiej jest poprzedzić postępowaniem przeprowadzonym w trybie podstawowym określonym w art. 275 pkt. 1 ustawy PZP.  

Zamawiający w dokumentach zawierających opis przedmiotu zamówienia powinien określić maksymalną wielkość zapotrzebowania w okresie realizacji przedmiotu umowy. Należy również wprowadzić zastrzeżenie, iż zamawiający ma prawo nie wykorzystać

w okresie realizacji umowy pełnej ilości zapotrzebowania określonego w specyfikacji warunków zamówienia. Wielkość zapotrzebowania określona w przekazywanej wykonawcom zamówienia Specyfikacji Warunków Zamówienia, powinna być traktowana, jako szacunkowa.

Organizując postępowanie zamawiający może zastosować oprócz kryterium cenowego inne kryteria oceny złożonych ofert. Kryteria mogą dotyczyć np. rozliczeń bezgotówkowych.

Zamawiający dla uniknięcia wątpliwości powinien postawić również wymóg, że cena sprzedaży oleju opałowego obejmuje również jego dostawę do miejsca składowania wskazanego przez zamawiającego. Ponadto sprzedawca oleju opałowego powinien do każdej kolejnej partii dostarczanego oleju przedstawiać świadectwo, jakości lub odpowiednie orzeczenie laboratoryjne przedstawiające parametry dostarczanego oleju.

Autor: Marek Okniński