Partnerzy serwisu:
Jeżeli umowa spółki wyłącza śmierć wspólnika, jako przyczynę jej rozwiązania, spółka jawna nie podlega likwidacji.

W przypadku, gdy spółka jawna jest stroną umowy o wykonanie zamówienia publicznego śmierć jednego ze wspólników nie prowadzi do automatycznego zakończenia realizacji umowy. Nagłe zatrzymanie działalności spółki jawnej jest możliwe jedynie w przypadku nagłej śmierci wszystkich jej wspólników.

Zgodnie z art. 58 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych rozwiązanie spółki jawnej powodują:

  1. przyczyny przewidziane w umowie spółki;
  2. jednomyślna uchwała wszystkich wspólników;
  3. ogłoszenie upadłości spółki;
  4. śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości;
  5. wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika;
  6. prawomocne orzeczenie sądu.

Zatem śmierć jednego ze wspólników spółki jawnej skutkuje rozwiązaniem spółki uruchamiając proces jej likwidacji, chyba, że wspólnicy uwzględnili w umowie spółki jawnej sposób zakończenia działalności spółki.

Jeżeli umowa spółki wyłącza śmierć wspólnika, jako przyczynę jej rozwiązania, spółka jawna nie podlega likwidacji.

Uwzględniając powyższe racjonalnym działaniem przedsiębiorców działających w ramach spółki jawnej jest określenie w umowie spółki zapisów odnoszących się do utrzymania funkcjonowania spółki w przypadku nieprzewidzianej (np. jednoczesnej na skutek wypadku) śmierci wszystkich jej wspólników.

W tym celu umowa spółki jawnej powinna przewidywać wstąpienie do niej spadkobierców zmarłych wspólników. Proponowane rozwiązanie umożliwi kontynuowanie działalności spółki jawnej przez spadkobierców utrzymując tym samym pozyskany uprzednio „portfel" zamówień w tym z sektora publicznego oraz zachowanie ciągłości doświadczenia spółki, jako podmiotu funkcjonującego na rynku zamówień publicznych.

Autor: Marek Okniński