Partnerzy serwisu:
Na potrzeby określenia wartości zamówienia należy przyjąć łączną wartość wszystkich etapów.

Pytanie:

Mamy projekt na budowę kanalizacji sanitarnej przy dwóch ulicach. Na realizację projektu sporządzono 1 kosztorys. Budowę podzielono na 3 etapy realizowane planowo w kolejnych 3 latach. W taki właśnie sposób inwestycję ujęto w wieloletnim planie modernizacji urządzeń kanalizacyjnych. Wartość szacunkowa wynosi 3,9 mln zł. Czy przedmiot zamówienia należy potraktować jako całość? Czy w związku z tym należałoby ogłosić jeden przetarg z możliwością składania ofert częściowych lub 3 części, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania? Dział techniczny twierdzi, że nie ma zagwarantowanych środków na każdy etap. W związku z powyższym pierwsze z postępowań (w ubiegłym roku) zrealizowano jako zupełnie odrębne postępowanie, a wartością szacunkową była wartość dla tego etapu. Teraz chcemy wszcząć postępowanie na realizację 2 etapu. Czy należy ogłosić przetarg w trybie podstawowym i przyjąć, że wartość szacunkowa to wartość tego etapu? Czy zgodnie z art. 91 ustawy Pzp musimy podać powody niedokonania podziału zamówienia?

Odpowiedź:

Z punktu widzenia szacowania zamówienia w opisanej sytuacji występuje jedno zamówienie. Dlatego też na potrzeby określenia wartości zamówienia należy przyjąć łączną wartość wszystkich etapów. Powyższe wynika z faktów, które zostały wskazane w pytaniu, tzn. wszystkie roboty są objęte jednym kosztorysem i są elementami jednej inwestycji – przedsięwzięcia, którą zamawiający podzielił na trzy etapy.

Dodatkowo,  kanalizacja sanitarna pełni wspólną funkcję techniczną. Warto odwołać się tutaj do opinii UZP pt.: „Opis i szacowanie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane", w której wskazano: „Wobec powyższego szacując wartość robót budowlanych, niezbędnych do realizacji obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy Pzp, nawet jeżeli roboty te odnoszą się do różnych obiektów budowlanych w rozumieniu prawa budowlanego, ale składają się na jedno zamierzenie budowlane wyznaczone wspólną funkcją gospodarczą i techniczną, jaką ta inwestycja budowlana ma pełnić, zamawiający powinien dokonać łącznego szacowania, sumując wartość robót składających się na ww. zamierzenie".

Marta Mikulska-Nawacka

Więcej na www.portalzp.pl