Partnerzy serwisu:
Opierając się na orzecznictwie zarówno Sądów jak i administracji skarbowej stwierdzić należy, że faktura nie jest umową w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych w tym określonych w art. 34a.

Zgodnie z art. 34a ust. 5 ustawy o finansach publicznych w rejestrze umów zamieszcza się informacje o umowach zawartych w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej albo innej formie szczególnej, których wartość przedmiotu przekracza 500 zł.

W świetle powyższego powstaje wątpliwość czy obowiązkiem rejestracji objęte są przypadki, w których potwierdzeniem zawarcia umowy jest faktura, rachunek, paragon, opiewający na kwotę przekraczającą 500 zł.

Opierając się na orzecznictwie zarówno Sądów jak i administracji skarbowej stwierdzić należy, że faktura nie jest umową w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych w tym określonych w art. 34a.

Umowa jest porozumieniem dwóch lub więcej stron ustalającym ich wzajemne prawa lub obowiązki. Wyraźne oznaczenie tego dokumentu jako umowa powoduje, że nie można przypisać mu waloru faktury w rozumieniu przepisów o VAT. Zatem umowa nie stanowi faktury ani faktury uproszczonej. Zawarcie umowy nie powoduje skutków w zakresie podatku VAT tj. obowiązku zapłaty wykazanego w tym dokumencie podatku. Wykonanie usługi przez przedsiębiorcę powinno być więc udokumentowane fakturą VAT[1].

W uzasadnieniu wyroku[2] wskazano, że faktura jest jedynie dokumentem rozrachunkowym i nie stanowi samoistnego dowodu zawarcia umowy sprzedaży i jej wykonania przez powoda w sposób uzasadniający żądanie zapłaty za towar, w sytuacji zaprzeczania przez pozwanego istnieniu takiej umowy między stronami.

Na gruncie obowiązujących przepisów uprawnionym jest twierdzenie, że faktury nie mogą być samodzielnymi środkami dowodowymi, na podstawie których dopuszczalne jest dokonywanie ustaleń faktycznych co do istnienia zobowiązania umownego pomiędzy stronami.

                                                                                              Autor: Marek Okniński

[1] Interpretacja indywidualna z 9 lutego 2021 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.860.2020.1.ASY - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

[2] Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 7 stycznia 2019 r. VI GC 1469/18

 • Rejestr umów - zwiększa jawność finansów publicznych

  rejestr umów
  Marek Okniński
  Jednym z przejawów jawności i przejrzystości finansów publicznych jest udostępnianie umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych.
  Finanse publiczne - rejestr umów
 • Firmy rosyjskie wykluczone z unijnych przetargów

  sankcje wobec Rosji
  Marek Okniński
  Zakazy ustanowione wskazanym rozporządzeniem mają zastosowanie do wykonywania od dnia 10 października 2022 r. umów zawartych przed dniem 9 października 2022 r. i dotyczą wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.
  Rada Unii Europejskiej wyklucza rosyjskie firmy z przetargów unijnych
 • Zmiana terminu wykonania zamówienia nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych

  zamówienie publiczne
  Marek Okniński
  Zgodnie z przepisem art. 15r ust. 1 wskazanej powyżej ustawy, strony umowy o wykonanie zamówienia publicznego powinny informować się (poprzez przedstawienie oświadczeń popartych dowodami) o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na terminowe wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić.
  Komisja Finansów Publicznych podczas posiedzenia dotyczącego afery Getback, 2.10.2021