Partnerzy serwisu:
Parlament kończy prace na rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Proponowane jest m.in. przesunięcie terminu wejścia w życie obowiązkowego prowadzenia rejestru umów.

Obowiązek prowadzenia rejestru umów wprowadza - w art. 34a - propozycja ustawy o finansach publicznych , która jest procedowana przez Senat RP. Zgodnie z art. 34a UoFP obowiązkiem jednostek sektora finansów publicznych ma być prowadzenie rejestru umów od dnia 1. lipca 2022 r. Obowiązek ten obejmuje rejestrowanie następujących danych:

1) numer umowy - o ile taki nadano;
2) datę i miejsce zawarcia umowy;
3) okres obowiązywania umowy;
4) oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron;
5) określenie przedmiotu umowy;
6) wartość przedmiotu umowy;
7) informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy.

W rejestrze, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, mają być umowy, których wartość przekracza 500,00 zł. a zostały zawarte od dnia 1. stycznia 2022 r. Innymi słowy – tworząc rejestr należy wprowadzić dane od początku 2022 roku.

Tymczasem projekt ustawy wskazanej na wstępie zmienia:

- termin obowiązku prowadzenia rejestru przez jednostki samorządu terytorialnego na dzień 1. stycznia 2023r.
- kwotę od której powstaje obowiązek wprowadzenia umowy do rejestru z 500,00 zł. na 1.500,00 zł.

Procedowana zmiana ma wejść w życie jeszcze w czerwcu 2022 r.

                                                  Autor: Marek Okniński