Partnerzy serwisu:
Z przepisów prawa powszechnie obowiązującego nie wynika zakaz zawierania kilku umów na tożsame świadczenie. Zamawiający jest uprawniony do podziału zamówienia na części i zawarcia kilku umów.

Pytanie:

Przez kolejne 1,5 roku jesteśmy związani umową, ale musimy rozszerzyć zakres świadczonych usług. Umowę zawarto bez zastosowania ustawy Pzp. Obecnie jej wartość wzrasta ponad 130 tys. zł i należałoby rozpisać przetarg. Jakich formalności dopełnić, skoro jesteśmy już związani umową na tę samą usługę?

Odpowiedź eksperta:

Z przepisów prawa powszechnie obowiązującego nie wynika zakaz zawierania kilku umów na tożsame świadczenie. Zamawiający jest uprawniony do podziału zamówienia na części i zawarcia kilku umów.

Z punktu widzenia ustawy Pzp:

* usługa realizowana aktualnie na podstawie zawartej umowy oraz

* usługa, której potrzeby realizacji zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie zawierania umowy,

to dwa odrębne zamówienia publiczne. Ich wartość nie podlega sumowaniu. Nie widzę zatem przeszkód, aby zawrzeć kolejną umowę na dodatkowy, wcześniej niemożliwy do przewidzenia zakres usług w sposób adekwatny do jego odrębnej, szacunkowej wartości.

W świetle powyższego, w mojej ocenie, istnieją również argumenty uzasadniające zasadność zawarcia aneksu. Jednak z uwagi na globalną wartość umowy takie działanie zamawiającego częściej będzie przedmiotem oceny ewentualnych kontroli, pod kątem uchybienia obowiązkowi stosowania ustawy Pzp.

Wydając powyższą opinię zastrzegam, że zakładam faktyczną niemożliwość przewidzenia dodatkowego zakresu usług.

Wedle zasad ustawy Pzp zamawiający może podzielić zamówienie na dowolną liczbę części i podjąć decyzję o procedowaniu każdej z nich w odrębnych postępowaniach. Ważne jest jednak to, by wszystkie postępowania, których przedmiotem jest część zamówienia, były prowadzone w procedurze odpowiedniej dla łącznej wartości zamówienia.

Zasada ta obowiązuje wyłącznie wówczas, jeżeli występuje jedno zamówienie, które zamawiający, ze względów organizacyjnych, zamierza podzielić na części. A contrario, zasada ta nie dotyczy sytuacji, gdy zamawiający udziela odrębnych zamówień publicznych.

Dalsza część artykułu i więcej porad dla zamawiających i wykonawców znajdziesz na www.portalzp.pl