Partnerzy serwisu:
Zamówienia publiczne 2022. Obowiązujące od niedawna nowe prawo dopuszcza waloryzację wynagrodzeń ustalonych w umowie o wykonanie zamówienia publicznego. Czy zamawiający musi ogłosić nowy przetarg? Wyjaśniamy.

Na podstawie art. 44 ustawy z 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców[1] zostały wprowadzone zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych, które między innymi modyfikują zasady waloryzacji umów o wykonanie zamówień publicznych.

Zmiana zasad waloryzacji wynagrodzenia określonego w podpisanej umowie o wykonanie zamówienia publicznego.

Ważne zmiany:

 1. Zgodnie ze zmienionym brzmieniem art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, umowa, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy – (dotychczas ustawa określała okres 12 miesięczny), zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
 2. Stosownie do zmienionego brzmienia art. 439 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1–3, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
  • przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi;
  • okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
 3. Zgodnie ze zmienionym art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli konieczność zmiany umowy, w tym w szczególności zmiany wysokości ceny, spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50 proc. wartości pierwotnej umowy.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy wskazanej na wstępie, w związku z istotną zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia publicznego, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, dopuszczalna jest zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawartej przed dniem wejścia w życie tej ustawy i będącej w toku w tym dniu, bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia, która polega na:

 1. zmianie wysokości wynagrodzenia wykonawcy
 2. dodaniu postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy – w przypadku umów, które nie zawierają takich postanowień
 3. zmianie postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy, w szczególności w zakresie maksymalnej wartości zmiany tego wynagrodzenia – w przypadku umów, które zawierają takie postanowienia
 4. zmianie postanowień umowy dotyczących jej wykonania, w szczególności dotyczących:
 • zakresu świadczenia wykonawcy, z czym może wiązać się odpowiadająca jej zmiana wynagrodzenia wykonawcy lub sposobu rozliczenia tego wynagrodzenia
 • terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowego zawieszenia wykonywania umowy lub jej części
 • sposobu wykonywania umowy

– o ile wzrost wynagrodzenia wykonawcy spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50 proc. wartości pierwotnej umowy.

Na podstawie art. 75 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców przewidziano przepis przejściowy, w myśl którego do postępowań o udzielenie zamówienia oraz konkursów wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tej ustawy stosuje się przepisy ustawy Pzp, w brzmieniu dotychczasowym.

Autor: Marek Okniński

[1] Dzienniku Ustaw z dnia 26 października 2022 r. poz. 2185