Partnerzy serwisu:

Pytanie:

Wykonawca nie złożył wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego doświadczenie projektanta do kryterium oceny ofert. Zapisy SWZ są następujące: „Doświadczenie projektanta branży drogowej – 40%. W kryterium »Doświadczenie projektanta branży drogowej« będzie oceniane doświadczenie zawodowe głównego projektanta posiadającego uprawnienia w specjalności inżynieryjnej drogowej. Zamawiający przyzna po 20 pkt za każdą usługę polegającą na wykonaniu (jako autor) przez osobę wskazaną jako główny projektant branży drogowej w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert dokumentacji (projektu budowlanego lub koncepcji) na budowę/przebudowę/rozbudowę/modernizację drogi/układu dróg, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert. Punkty będą przyznawane w następujący sposób: brak usług – 0 pkt i odrzucenie oferty, 1 usługa – 20 pkt, 2 usługi – 40 pkt, 3 usługi – 60 pkt, 4 usługi – 80 pkt, 5 i więcej usług – 100 pkt (…).

Minimalna ilość usług – 1 w ciągu ostatnich 5 lat. Wykonawca, który udostępni 1 dokumentację, otrzyma 20 punktów. W przypadku dostarczenia przez wykonawcę mniejszej ilości usług, oferta będzie podlegać odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp. Maksymalnie punktowana przez zamawiającego ilość usług – 5 usług. Wykonawca, który przedstawi 5 usług – otrzyma 100 pkt. W przypadku gdy którykolwiek z wykonawców przedstawi więcej niż 5 usług, zamawiający do obliczenia punktacji wszystkich wykonawców w kryterium ilość usług przyjmie ilość jako 5 usług. Zamawiający oceni oferty w tym kryterium na podstawie dołączonego do oferty załącznika nr 10, wskazującego osobę, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia. Niezłożenie wraz z ofertą załącznika nr 10 skutkować będzie odrzuceniem oferty wykonawcy. Zamawiający informuje, że załącznik nr 10 do SWZ – »Doświadczenie projektanta branży drogowej«, składany w celu oceny kryterium oceny ofert nie stanowi dokumentu składanego w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 125 Pzp. Wykonawca w ramach tego kryterium może wskazać jedną osobę, która będzie pełnić funkcję projektanta branży drogowej. W przypadku, gdy wykonawca wskaże więcej niż jedną osobę do pełnienia tej funkcji, zamawiający będzie oceniał jedynie osobę, która została wskazana jako pierwsza w kolejności. Zamawiający wymaga, aby osoba której doświadczenie będzie oceniane w tym kryterium, była jednocześnie osobą, którą wykonawca wskaże w »Wykazie osób« jako projektanta branży drogowej. Zamawiający wymaga, aby przedstawione w kryterium doświadczenie projektanta branży drogowej zadania nie były starsze niż 20 lat przed upływem terminu składania ofert. W przypadku przedstawienia zadań wykonanych w okresie dłuższym niż 20 lat przed upływem terminu składania ofert, zamawiający nie będzie brał ich do oceny w tym kryterium".

Wykonawca w formularzu oferty wskazał nazwisko i imię projektanta wraz z informacją, że wykonał on 5 zadań. Wykonawca złożył zamiast wymaganego załącznika nr 10 opisującego doświadczenie projektanta załącznik z wykazem usług na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Czy mogę wezwać wykonawcę do złożenia załącznika nr 10 na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp czy mam obowiązek odrzucić jego ofertę jako niezgodną z SWZ?

Odpowiedź:

W mojej ocenie brak jest podstaw, aby wezwać wykonawcę do uzupełnienia załącznika nr 10. W świetle postanowień SWZ ofertę należy odrzucić z uwagi na to, że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Na podstawie zacytowanych w pytaniu fragmentów SWZ należy uznać, że załącznik nr 10 stanowił treść oferty sensu stricte. Miał on przede wszystkim pozwolić zamawiającemu ustalić, czy osoba przewidziana na funkcję projektanta posiada minimalne, wymagane doświadczenie (1 usługę projektową o parametrach określonych w SWZ). Brak takiego doświadczenia skutkował tym, że oferta będzie odrzucona. Drugim celem złożenia załącznika nr 10 było umożliwienie zamawiającemu przyznania punktów w kryterium pozacenowym. Punkty przyznawano wyłącznie tym wykonawcom, którzy wykazali minimalne doświadczenie.

Z treści SWZ wynika, że „(...) Zamawiający dokona oceny oferty w tym kryterium w oparciu o dołączony do oferty załącznik nr 10, wskazujący osobę, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia. Niezłożenie wraz z ofertą załącznika nr 10 skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy". W świetle tego, że załącznik nr 10 stanowił treść oferty oraz zacytowanych postanowień SWZ brak jest podstawy do wezwania wykonawcy do uzupełnienia takiego dokumentu.

Krzysztof Hodt

Więcej na www.portalzp.pl