Partnerzy serwisu:
Kryteria oceny ofert przetargowych muszą być uzasadnione faktycznymi potrzebami zamawiającego oraz opisane szczegółowo i przejrzyście. Jak je prawidłowo formułować?

W ustawie Prawo zamówień publicznych można wyróżnić dwa artykuły (art. 240 oraz art. 241), które dotyczą zasad prawidłowego formułowania kryteriów oceny ofert. Mówią one o tym, że:

  1. zamawiający opisuje kryteria oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały (art. 240 ust. 1)
  2. kryteria oceny ofert i ich opis nie mogą pozostawiać zamawiającemu nieograniczonej swobody wyboru najkorzystniejszej oferty oraz umożliwiają weryfikację i porównanie poziomu oferowanego wykonania przedmiotu zamówienia na podstawie informacji przedstawianych w ofertach (art. 240 ust. 2)
  3. kryteria oceny ofert muszą być związane z przedmiotem zamówienia (art 241 ust. 1)
  4. związek kryteriów oceny ofert z przedmiotem zamówienia istnieje wówczas, gdy kryteria te dotyczą robót budowlanych, dostaw lub usług, będących przedmiotem zamówienia w dowolnych aspektach oraz w odniesieniu do dowolnych etapów ich cyklu życia, w tym do elementów składających się na proces produkcji, dostarczania lub wprowadzania na rynek, nawet, jeżeli elementy te nie są istotną cechą przedmiotu zamówienia (art 241 ust. 2)
  5. kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej (art 241 ust. 3)

Niezwykle istotną jest tu informacja, że ustalone przez zamawiającego kryteria muszą być uzasadnione faktycznymi potrzebami zamawiającego. Ponadto zamawiający ma obowiązek w sposób szczegółowy i przejrzysty dla wykonawcy ubiegającego się o uzyskanie zamówienia opisać kryteria oceny ofert.

Termin - najczęściej stosowane kryterium przetargowe. Czy prawidłowo?

Termin (realizacji zamówienia) jest kryterium oceny ofert, które (obok ceny realizacji zamówienia) jest nie tylko najczęściej stosowane, ale w przypadku zamówień publicznych wręcz nadużywane[1].

Nie jest to kryterium promowane przez specjalistów, gdyż termin realizacji powinien być traktowany, jako warunek, a nie kryterium oceny ofert. Można korzystać z tego kryterium, ale rzadko (najlepiej tylko w przypadkach, kiedy szybkość wykonania zamówienia ma rzeczywiste znaczenie). W przeciwnym razie krótkie terminy realizacji mogą negatywnie wpłynąć na jakość zamówienia lub bezpodstawne zwiększenie wynagrodzenia – bez wyraźnych korzyści wynikających z szybszego wykorzystywania przedmiotu zamówienia.

              Autor: Marek Okniński

[1]Źródło: Urząd Zamówień Publicznych, "POZACENOWE KRYTERIA OCENY OFERT Poradnik z katalogiem dobrych praktyk. Ver. 2.0" (15, 27),

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/44704/Pozacenowe-kryteria-oceny-ofert_ver2.pdf.