Partnerzy serwisu:
Spółka z o.o. - publiczny ośrodek zdrowia może zastosować kryterium ceny z wagą 100% bez konieczności spełniania dodatkowych warunków.

Pytanie:

Czy jednostka publiczna będąca spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (ośrodek zdrowia – zakup sprzętu medycznego – przetarg nieograniczony powyżej progów/dotacja unijna) może jako kryterium oceny ofert dać jedynie cenę – 100%?

Odpowiedź:

Jeśliby bazować jedynie na przepisach ustawy Pzp, to spółka z o.o. – publiczny ośrodek zdrowia może zastosować kryterium ceny z wagą 100% bez konieczności spełniania dodatkowych warunków.

Stosownie do art. 246 zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, oraz ich związki nie stosują kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60%.

W art. 4 pkt 1 i 2 mowa zaś o:

  • jednostkach sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649); 
  • innych, niż określone w pkt 1, państwowych jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Justyna Rek-Pawłowska

Więcej na www.portalzp.pl