Partnerzy serwisu:
Zgodnie z art. 241 ust. 3 obecnie obowiązującej ustawy Pzp kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.

Pytanie:

Prowadzimy postępowanie na podstawie starej ustawy Pzp. Czy wolno nam w świetle jej przepisów ustalić poza cenowe kryterium oceny ofert na dostawę tonerów i tuszy do drukarek (waga: 40%) stanowiące tzw. rodzaj zaoferowanego produktu. Punktowalibyśmy oferty odpowiednio według wzoru, premiując wyższą liczbę zaoferowanych produktów oryginalnych (wykonawca otrzymywałby maksymalnie 40 pkt). SWZ będzie zaś dopuszczać złożenie oferty na oryginalne tonery i tusze (punktowane) jak i produkty równoważne (niepunktowane). Czy jest to kryterium mierzalne i o charakterze jakościowym? Czy nie narusza zasady konkurencyjności?

Odpowiedź:

Zamawiający nie powinien opierać oceny ofert na uprzywilejowaniu produktów „oryginalnych".

Zgodnie z art. 241 ust. 3 obecnie obowiązującej ustawy Pzp kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.

Moim zdaniem oferowanie materiałów „oryginalnych" może zostać ocenione jako właściwość danego wykonawcy w zakresie jego wiarygodności technicznej. Przyjęcie proponowanego rozwiązania jest wątpliwe ze strony zamawiającego, bowiem nie bazuje na obiektywnych kryteriach jakościowych, a wyłącznie na renomie danego producenta.

Agnieszka Gwóźdź-Kuzior

Więcej na www.portalzp.pl