Partnerzy serwisu:
Koncepcja realizacji zamówienia może stanowić kryterium oceny ofert.

Pytanie:

Zamawiający zamierza wszcząć postępowanie na dostawę materiałów promocyjnych z podziałem na 5 zadań. W opisie przedmiotu zamówienia komórka merytoryczna zawarła zapis „Dotyczy zadań: 1, 3, 4, 5 – wykonawca musi dołączyć do oferty:

  • forma pisemna oferty: grafikę wydrukowaną w formacie A4,
  • forma elektroniczna oferty: grafikę w pdf zaprojektowaną wg wytycznych zamawiającego, opierając się na Systemie Identyfikacji Wizualnej Lotniczej Akademii Wojskowej,

w celu umożliwienia zamawiającemu oceny przedmiotu zamówienia w kryterium projekt graficzny”.

Powyższe byłoby następnie poddane ocenie jako kryterium oceny oferty z wagą 30% – zgodność z Księgą Systemu Identyfikacji Wizualnej (SIW) zamawiającego:

  • 0 pkt – jeśli wykonanie w przesłanej grafice zostanie ocenione jako nieodpowiednie, niespełniające standardów SIW,
  • 15 pkt – w przypadku przeciętnej/dostatecznej zgodności przesłanej grafiki z SIW oraz przeciętnej formy opracowania graficznego,
  • 30 pkt – jeśli wykonanie przesłanej grafiki będzie spełniało wszystkie wymogi SIW i wytyczne zamawiającego oraz nie będzie zastrzeżeń co do umiejętności zastosowania Księgi Marki i kadrowania zdjęć przez grafika kreatywnego.

Dokładne wytyczne co do zaprojektowania po jednej grafice dla zadania 1, 3, 4 i 5 są określone w odrębnym załączniku dołączonym do postępowania przetargowego (załącznik nr 6 do siwz). Z powyższego i z wyjaśnień komórki merytorycznej wynika, że wykonawca musiałby wytworzyć coś, co jeszcze nie istnieje i to tylko na potrzeby tego postępowania. Stanowiłoby to potem część przedmiotu zamówienia. Nie jest to klasyczna próbka czegoś, co już wyprodukowano. Czy w świetle przepisów prawa, a zwłaszcza § 13 rozporządzenia w sprawie dokumentów, zamawiający może w ogóle żądać dostarczenia takiej grafiki, po to aby potem poddać ją ocenie na etapie składania ofert? Poza powyższymi zapisami komórka merytoryczna nie wskazała kryteriów tej oceny. Czy kryterium w tej postaci jest zgodne z przepisami prawa?

Odpowiedź:

Koncepcja realizacji zamówienia może stanowić kryterium oceny ofert. Wydaje się, że zastosowanie takiego kryterium jest uzasadnione i racjonalne, w sytuacji gdy realizacja zamówienia jest związana z pewnym „twórczym aspektem”, którego nie można uregulować w pełni w dokumentacji postępowania poprzez zredagowanie prostych i jednoznacznych wymogów. Koncepcja odnosząca się do sposobu realizacji konkretnego zamówienia, będzie ze swej natury tworzona na potrzeby danego postępowania i w zgodzie z wytycznymi zamawiającego, tym samym nie jest to część już gotowego „tworu”.

Kryterium jakkolwiek dopuszczalne i możliwe do wprowadzenia, nie zostało jednak doprecyzowane przez zamawiającego i z całą pewnością nie może być zastosowane w postępowaniu w przedstawionej postaci.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że § 13 rozporządzenia w sprawie dokumentów zawiera katalog dokumentów, których zamawiający może żądać od wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego. Tym samym, wspomniana regulacja, nie dotyczy możliwości zamawiającego w zakresie ustanowionych w postępowaniu kryteriów oceny ofert, tj. informacji czy dokumentów żądanych w celu stworzenia rankingu ofert spośród tych niepodlegających odrzuceniu.

Katarzyna Bełdowska

Więcej na Portal ZP