Partnerzy serwisu:

Pytanie:

W postępowaniu na roboty budowlane jednym z warunków udziału w postępowaniu było posiadanie określonej wysokości środków lub zdolności kredytowej. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku zamawiający żądał informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy. Zgodnie z rozporządzeniem zamawiający powinien był oczekiwać, by informacja potwierdzała dane w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Pojawiła się jednak omyłka i oczekiwano – wg starych zasad – informacji z okresu nie wcześniejszego niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Obecnie, wobec braku ofert w postępowaniu, zamawiający chce przeprowadzić postępowanie z wolnej ręki i oczekiwać przedłożenia informacji z okresu nie wcześniejszego niż 3 miesiące przed złożeniem informacji (aby skorygować omyłkę z poprzedniego postępowania). Czy może być to przeszkoda do udzielenia zamówienia z wolnej ręki i czy może być to potraktowane jako istotna zmiana warunków?

Odpowiedź:

W mojej ocenie opisana korekta nie będzie stanowić „istotnej zmiany pierwotnych warunków zamówienia", która uniemożliwiłaby zastosowanie trybu z wolnej ręki po uprzednio unieważnionym postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym czy przetargu nieograniczonym. 

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 2 ustawy Pzp, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty albo wszystkie odrzucono na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub 5 ustawy Pzp, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w sposób istotny zmienione. Podobne reguły obowiązują przy udzielaniu zamówienia w trybie z wolnej ręki po unieważnionym uprzednio postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (por. art. 214 ust. 1 pkt 6 nowej ustawy Pzp).

Andrzela Gawrońska-Baran

Więcej na www.portalzp.pl