Partnerzy serwisu:
Zamawiający, który bada oferty pod kątem rażąco niskiej ceny, uwzględnia do wyliczenia średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert także te, które złożono bez właściwego podpisu elektronicznego, tj. podlegające odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 z uwagi na niezgodność z art. 63 ustawy Pzp.

Pytanie:

Czy oferty niepodpisane podpisem elektronicznym należy sprawdzać pod względem formalnym, tj. w zakresie błędów rachunkowych, pisarskich i innych błędów a także uwzględniać w średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu? Artykuł 224 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp mówi o wszystkich ofertach niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10 ustawy Pzp. Chodzi o te, które wpłynęły w terminie i nie zawierają błędów w obliczeniu ceny lub kosztu. Żeby stwierdzić, czy nie ma błędu w obliczeniu, należy wezwać do złożenia wyjaśnień. Jakie czynności podjąć w takim przypadku?

Odpowiedź:

Zamawiający, który bada oferty pod kątem rażąco niskiej ceny, uwzględnia do wyliczenia średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert także te, które złożono bez właściwego podpisu elektronicznego, tj. podlegające odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 z uwagi na niezgodność z art. 63 ustawy Pzp.

Odpowiadając na pytanie, czy zamawiający uwzględnia do wyliczenia średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert oferty niepodpisane jakimkolwiek podpisem elektronicznym (a więc podlegające odrzuceniu), należy zwrócić uwagę na art. 224 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Wynika z niego, że do wyliczenia bierze się pod uwagę ceny wszystkich złożonych ofert, które nie podlegają odrzuceniu zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 1 (tj. po terminie składania ofert) i pkt 10 (tj. zawierające błędy w obliczeniu ceny).

Andrzela Gawrońska-Baran

Więcej na www.portalzp.pl

 • Co powinien zrobić zamawiający, jeśli oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny?

  błędy w ofercie
  Agnieszka Gwóźdź-Kuzior
  W przypadku stwierdzenia błędów w obliczeniu ceny, zamawiający powinien kompleksowo sprawdzić ofertę w zakresie wymaganym na etapie jej złożenia, ale w przypadku stwierdzenia braków nie występuje o jej uzupełnienie lub poprawienie.
  Omyłka w ofercie przetargowej
 • Czy należy badać ofertę podlegającą odrzuceniu?

  odrzucenie oferty
  Agnieszka Gwóźdź-Kuzior
  W przypadku stwierdzenia zaistnienia podstawy wykluczenia z art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp, tj. błędów w obliczeniu ceny, zamawiający powinien kompleksowo sprawdzić ofertę w zakresie wymaganym na etapie jej złożenia. Jednak w przypadku stwierdzenia braków nie występuje o jej uzupełnienie lub poprawienie oraz nie przeprowadza procesu badania rażąco niskiej ceny.
  Odrzucenie oferty - nowa ustawa Pzp
 • Czy zamawiający musi podpisywać przygotowywane dokumenty podpisem elektronicznym?

  podpis elektroniczny
  Krzysztof Hodt
  Ustawa Pzp nie przewiduje dla zamawiającego obowiązku podpisywania podpisem elektronicznym dokumentów umieszczanych na platformie zakupowej czy przekazywanych wykonawcom.
  Podpis elektroniczny