Partnerzy serwisu:
Czy błędy w najkorzystniejszej ofercie moga spowodować jej odrzucenie?

Pytanie:

W procedurze podstawowej na świadczenie przez 6 miesięcy usług sprzątania wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejsza oferta zawiera niestety liczne błędy rachunkowe. Złożyło ją konsorcjum, w którym lider jest podatnikiem VAT, jego członek zaś nie. W ofercie w pozycji % VAT zaznaczono „nie dotyczy", zatem cena oferty netto powinna odpowiadać cenie brutto. W formularzu ofertowym wpisano:

  • cena oferty netto (tabela 1+2+3) – 72.735,70 zł, a słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści trzy złote i dwadzieścia groszy (nie zgadzają się cyfry i słownie),
  • cena oferty brutto (tabela 1+2+3) – 71.987,50 zł, a słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote i dwadzieścia groszy (te kwoty najprawdopodobniej przez pomyłkę skądś skopiowano).

W formularzu szczegółowo wyliczono sprzątanie poszczególnych jednostek (łączna liczba metrów x stawka za 1 m² x 6 miesięcy). Tabele są trzy i po ich zsumowaniu możemy wyliczyć cenę oferty. Jedna z tabel również zawiera błędy w wyliczeniach o 7 groszy w stosunku do naszych wyliczeń. Cena netto 72.735,70 wynika zatem z błędnego sumowania tabel. Czy należy odrzucić ofertę, wezwać wykonawcę do wyjaśnień, czy też poprawić omyłki? Na podstawie tabel i wpisanych w nich stawek za sprzątanie 1 m² oraz informacji o zwolnieniu z VAT możemy sami wyliczyć cenę oferty.

Odpowiedź:

Jeśli wykonawca załączył do oferty tabele, w których wyliczał ceny poszczególnych elementów zamówienia, zgodnie z zapisami specyfikacji warunków zamówienia, zamawiający może przy pomocy działań na liczbach ustalić prawidłową cenę oferty. Nie ma zatem w tym przypadku podstaw do odrzucenia oferty. Należy ją skorygować zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z regulacją ustawową, znaną już z poprzedniej ustawy Pzp, zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Przepis ten ma charakter obligatoryjny, o czym przesądza treść wstępu art. 223 ust. 2 Pzp „zamawiający poprawia". Jeśli więc w ofercie znajduje się omyłka rachunkowa, zamawiający ma obowiązek ją poprawić i powiadomić o tym wykonawcę.

Katarzyna Bełdowska

Więcej na www.portalzp.pl