Partnerzy serwisu:
Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych pod pojęciem robót budowlanych należy rozumieć wykonanie lub zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych.

Pytanie:

Jak należy sklasyfikować zamówienie dotyczące wynajmu sprzętu budowlanego wraz z operatorem/kierowcą, tj. koparko-ładowarki do przygotowania mieszanki, samochodu ciężarowego z zamontowanym pługiem do odśnieżania i rozsypywarką do zimowego utrzymania dróg? Czy zamówienie należy potraktować jako robotę budowlaną, czy może usługę?

Odpowiedź:

Zamówienie obejmujące wynajem koparko-ładowarki wraz z operatorem oraz wynajem samochodu ciężarowego wraz z kierowcą należy zakwalifikować jako robotę budowlaną. 

Zgodnie z treścią art. 7 pkt 21 ustawy Prawo zamówień publicznych pod pojęciem robót budowlanych należy rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, określonych w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, w załączniku I do dyrektywy 2014/25/UE oraz objętych działem 45 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „Wspólnym Słownikiem Zamówień", lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego. Pod pojęciem usług należy natomiast rozumieć wszelkie świadczenia, które nie są robotami budowlanymi lub dostawami. W przedstawionej sytuacji faktycznej zamawiający nabywa na zasadzie najmu koparko-ładowarkę wraz z operatorem do przygotowywania mieszanki oraz samochód ciężarowy z pługiem do odśnieżania i rozsypywarką do zimowego utrzymania dróg. 

Agnieszka Wiśniewska-Celmer

Więcej na www.portalzp.pl