Partnerzy serwisu:
Z uwagi na fakt, że roboty będą przeprowadzone w ramach jednego obiektu budowlanego, ich wartości należy połączyć i stosownie do tak ustalonej wartości zamówienia przeprowadzić postępowanie.

Pytanie:

W budżecie wpisano dwa zadania. Pierwsze to „Adaptacja i przebudowa budynku", drugie: „Adaptacja powierzchni użytkowej na potrzeby Dziennego Domu Pobytu". Powyższe zadania dotyczą tego samego budynku, w tej samej miejscowości. Czy ustalając szacunkową wartość zamówienia, należy sumować te dwa zadania?

Odpowiedź:

Samo nazewnictwo obydwu zamówień ma tutaj drugorzędne znaczenie. Istotne są natomiast tzw. kryteria tożsamościowe zamówień oraz okoliczność, że prace są realizowane w jednym obiekcie budowlanym.

Z uwagi na fakt, że roboty będą przeprowadzone w ramach jednego obiektu budowlanego, ich wartości należy połączyć i stosownie do tak ustalonej wartości zamówienia przeprowadzić postępowanie. Wolno je podzielić na procedury częściowe, ale każda z nich powinna być prowadzona stosownie do łącznej wartości wszystkich części zamówienia. Można także dopuścić składanie ofert częściowych w ramach jednego postępowania.

Dodatkowo, jeśli zamawiający realizowałby prace w różnych obiektach budowlanych, a przy tym byłyby one tożsame przedmiotowo, podmiotowo i czasowo, również należałoby je zamawiać łącznie. Taka sytuacja jednak w opisanym przypadku nie występuje. Mamy tu po prostu do czynienia z jednym obiektem budowlanym. 

W odniesieniu do szacowania wartości robót budowlanych należy je traktować łącznie, jeśli są one realizowane w ramach jednego obiektu budowlanego – nawet jeśli zakres przedmiotowy prac jest różny. Ustawa Pzp definiuje roboty budowlane jako wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, określonych w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, w załączniku I do dyrektywy 2014/25/UE oraz objętych działem 45 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego.

Justyna Rek-Pawłowska

Więcej na www.portalz.pl