Partnerzy serwisu:
Zgodnie z art. 260 ustawy Pzp o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub zostali zaproszeni do negocjacji.

Pytanie:

W postępowaniu powyżej progów wpłynęła jedna oferta, która podlega odrzuceniu ze względu na niezałączenie do oferty przedmiotowego środka dowodowego niepodlegającego uzupełnieniu. W związku z tym powinnam unieważnić postępowanie na podstawie art. 255 pkt 2, tj. ze względu na to, iż wszystkie złożone w postępowaniu oferty podlegały odrzuceniu. Co z informacją dla wykonawcy o odrzuceniu oferty – czy wysyłamy w jednym piśmie o unieważnieniu i tam wpisujemy uzasadnienie faktyczne odrzucenia, w pełni opisując sytuację? Jak ma wyglądać uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania w informacji, która będzie na stronie WWW? Skoro w ogłoszeniu o wyborze oferty na stronie WWW nie podaje się informacji o ofertach odrzuconych, to chyba analogicznie w komunikacie o unieważnieniu zamieszczanej na WWW też nie podajemy takich informacji.

Odpowiedź:

Jeżeli to właśnie odrzucenie ofert stanowi podstawę unieważnienia postępowania, uzasadnienie dokonania tej czynności powinno być udostępnione zgodnie z wytycznymi zawartymi w art. 260 ustawy Pzp. W takiej sytuacji bowiem to właśnie podważenie zasadności odrzucenia wszystkich ofert stanowi podstawę do podważenia zasadności unieważnienia i dochodzenia tego na drodze środków ochrony prawnej.

Zgodnie z art. 260 ustawy Pzp o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub zostali zaproszeni do negocjacji. W informacji tej trzeba podać uzasadnienie faktyczne i prawne. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Katarzyna Bełdowska

Więcej na www.portalzp.pl