Partnerzy serwisu:
1AAAAAASSCVBNMM,.LProgram funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego. Podaje się w nim przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne.

Pytanie:

Zamawiający – szpital wielospecjalistyczny planuje postępowanie w formie zaprojektuj i wybuduj. Zamówienie obejmuje „Przebudowę i modernizację stacji sprężarek powietrza medycznego". Dział techniczny przekazał do zamówień publicznych koncepcję przebudowy i modernizacji stacji. Czy sama koncepcja może pełnić rolę programu funkcjonalno-użytkowego czy też będzie to jedynie dodatkowy pomocniczy załącznik do SWZ?

Odpowiedź:

W przypadku planowania postępowania na zamówienie robót budowlanych realizowanych w modelu zaprojektuj i wybuduj zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego. Koncepcja przebudowy i modernizacji stacji sprężarek powietrza medycznego może stanowić jedynie dokumentację dodatkową dla wymaganego przepisami ustawy Pzp opisu przedmiotu zamówienia w formie programu funkcjonalno- użytkowego.

W pierwszej kolejności należy przeanalizować przedmiot zamówienia w odniesieniu do jego rodzaju. W tym przypadku przedmiotem zamówienia są roboty budowlane zgodnie z klasyfikacją CPV:

45231500 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów sprężonego powietrza oraz
45251143 – Roboty budowlane w zakresie instalacji sprężających powietrze.

W przypadku robót budowlanych w modelu zaprojektuj i wybuduj zamawiający sporządza opis przedmiotu zamówienia zgodny z programem funkcjonalno-użytkowym stosownie do art. 103 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp. 

Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego. Podaje się w nim przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne.

Andrzej Łukaszewicz

Więcej na www.portalzp.pl

 • Analiza kosztorysów ofertowych w trybie podstawowym

  tryb podstawowy
  Iwona Bujak
  W trybie podstawowym bez negocjacji nie można pominąć etapu sprawdzania wszystkich kosztorysów ofertowych, jakie złożyli wykonawcy, jeżeli z zapisów SWZ wynika, że stanowią one część oferty. W świetle ustawy Pzp korekta omyłek rachunkowych jest obowiązkiem zamawiającego.
  Tryb podstawowy w zamówieniach publicznych
 • Jak oszacować nieprzewidziane zamówienia na usuwanie awarii w budynkach komunalnych?

  awarie
  Agata Smerd
  Ustalenia wartości szacunkowej zamówienia na roboty budowlane dokonuje się w dwojaki sposób, tj. według: kosztorysu inwestorskiego lub planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych.
  Zmiany w prawie budowlanym od nowego roku
 • Zaprojektuj i wybuduj - jak prawidłowo oszacować wartość tego rodzaju zamówienia?

  Przetargi krok po kroku
  Justyna Andała-Sępkowska
  Wartość zamówienia na roboty budowlane, gdy przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, ustala się na podstawie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.