Partnerzy serwisu:
Zgodnie z treścią art. 99 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Pytanie:

W przetargu określono niektóre parametry urządzeń oraz zakres równoważności w taki sposób, że jednoznacznie wskazują na jednego producenta. Zamawiający podał dopuszczalny zakres równoważności urządzeń, mimo to spełnia go jeden producent. Nie ma innego producenta oferującego urządzenia o parametrach podanych w SIWZ. Czy istnieją w Pzp czy w orzeczeniach zapisy mówiące, że aby warunek równoważności był spełniony, dane parametry powinno spełniać co najmniej 2 lub 3 producentów.

Odpowiedź:

W treści ustawy Prawo zamówień publicznych nie występują przepisy regulujące wprost kwestię opisywania kryteriów równoważności, jak wskazano w pytaniu. Z ogólnych zasad sporządzania opisu przedmiotu zamówienia wynika jednoznacznie, że dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia, w tym również z zastosowaniem kryteriów równoważności nie może prowadzić do niezasadnego ograniczenia konkurencji. W konsekwencji dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w taki sposób, że zamawiający dokonuje go zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym poprzez wskazanie kryteriów równoważności doprowadza do sytuacji, że wymóg będzie w dalszym ciągu spełniał produkt wykonawcy, którego znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces zostały zawarte w opisie przedmiotu zamówienia – nie będzie dokonaniem prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia, jakiego wymaga ustawa.

Opis powinien być jednoznaczny i wyczerpujący

Zgodnie z treścią art. 99 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zamawiający zobowiązany jest do określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymaganych cech dostaw, usług lub robót budowlanych. Cechy te mogą odnosić się w szczególności do określonego procesu, metody produkcji, realizacji wymaganych dostaw, usług lub robót budowlanych, lub do konkretnego procesu innego etapu ich cyklu życia, nawet jeżeli te czynniki nie są ich istotnym elementem, pod warunkiem że są one związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do jego wartości i celów.

Agnieszka Wiśniewska-Celmer

Więcej na www.portalzp.pl