Partnerzy serwisu:
Na mocy przepisów wprowadzających ustawę Prawo zamówień publicznych w procedurach odwoławczych dotyczących takich postępowań wniesionych po 1 stycznia obowiązują nowe przepisy.

Pytanie:

Postępowanie powyżej progów unijnych zostało wszczęte i niezakończone przed 1 stycznia 2021 r. Po tej dacie natomiast wpłynęło odwołanie na czynność wyboru najkorzystniejszej oferty, przy czym zamawiający postanowił uwzględnić je w części i unieważnić dokonany wybór. Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych do postępowań odwoławczych oraz postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 89, wszczętych po 31 grudnia 2020 r., dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed 1 stycznia 2021 r., stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1. Wkrótce upłynie termin związania ofertą i ważności wadium przedłużany na wniosek zamawiającego. Zgodnie z dotychczas obowiązującym art. 182 ust. 6 ustawy Pzp z 29 stycznia 2004 r. w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. Stosownie zaś do art. 184 ustawy Pzp zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze najkorzystniejszej oferty, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. Co w opisanej sytuacji powinien zrobić zamawiający? Przepisy której ustawy należy stosować w zakresie terminu związania ofertą i ważności wadium? W jaki sposób zastosować regulacje nowej ustawy Pzp? Jak powinien postąpić zamawiający, a jak wykonawcy?

Odpowiedź:

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów „starej" ustawy Prawo zamówień publicznych z 2004 roku. Na mocy przepisów wprowadzających ustawę Prawo zamówień publicznych w procedurach odwoławczych dotyczących takich postępowań wniesionych po 1 stycznia obowiązują nowe przepisy. W mojej ocenie oznacza to, że nie stosuje się tutaj przepisów ustawy z 2004 roku dotyczących środków ochrony prawnej – w tym regulujących termin związania ofertą w sytuacji wniesienia odwołania (art. 182 ust. 6 oraz art. 184 ustawy Pzp). W nowej ustawie w regulacjach dotyczących postępowań odwoławczych brak takich zapisów.

Renata Dzikowska

Więcej na www.portalzp.pl