Partnerzy serwisu:
Aktualnie można przy opisie przedmiotu zamówienia wskazać m.in. znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, jeżeli wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".

Pytanie:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje znaki towarowe. W takim przypadku, zgodnie z art. 99 ust. 6 ustawy Pzp, jest zobligowany wskazać kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Co należy rozumieć pod pojęciem tych kryteriów oraz jak je ustalić? Czy w praktyce należy stworzyć drugi opis przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Aktualnie można przy opisie przedmiotu zamówienia wskazać m.in. znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, jeżeli wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny". Dodatkowo w takim przypadku zamawiający musi wskazać w opisie kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Przepis ten jest usankcjonowaniem prawnym dotychczas obowiązującego orzecznictwa związanego z opisywaniem równoważności. Kryteria stosowane w celu oceny równoważności to nic innego jak minimalne parametry bądź cechy, na podstawie których zamawiający uzna, że np. produkt marki X jest równoważny ze wskazanym w opisie produktem marki Y. W praktyce kryteria równoważności będą odnosić się do kluczowych parametrów, gdyż raczej nie zdarzy się, że produkt marki X będzie miał wszystkie parametry identyczne jak produkt marki Y.

Na potwierdzenie powyższego można wskazać wyrok KIO z 8 listopada 2019 r. (sygn. akt KIO 2125/19), który został wydany w poprzednio obowiązującym stanie prawnym, ale dotyczy omawianego zagadnienia:

„W orzecznictwie Izby, sądów powszechnych i sądów administracyjnych ugruntował się pogląd, że dopuszczenie składania ofert równoważnych wymaga precyzyjnego określeniaprzez zamawiającego minimalnych parametrów równoważności produktów, w oparciu o które dokonana zostanie ocena spełnienia wymagań opisu przedmiotu zamówienia. Zatem (…) niezbędnym jest jasne i przejrzyste wskazanie w dokumentacji postępowania technicznych, funkcjonalnych czy jakościowych wymogów, dotyczących cech rozwiązań równoważnych. Brak takiego określenia z jednej strony uniemożliwia wykonawcom weryfikację, czy oferowane przez nich produkty spełniają wymagania zamawiającego – w tym porównanie istotnych właściwości oferowanych urządzeń do właściwości oczekiwanych przez zamawiającego – co uniemożliwia jednoznaczne przesądzenie kwestii równoważności produktów wykonawcy. Zaś z drugiej strony brak jasności w zakresie skwantyfikowanych oczekiwań równoważności przez zamawiającego, powoduje brak możliwości oceny i porównania złożonych ofert, w warunkach uczciwej i równej konkurencji.

(…) Brak określenia kryteriów równoważności, poprzez brak wskazania w dokumentacji postępowania jakie cechy i parametry w odniesieniu do konkretnego rozwiązania będą decydowały o równoważności stanowi istotną wadę SIWZ".

Marta Mikulska-Nawacka

Więcej na www.portalzp.pl