Partnerzy serwisu:
Wykaz wyrobów równoważnych wraz z dowodami jest przedmiotowym środkiem dowodowym.

Pytanie:

Jak na gruncie nowej ustawy Pzp potraktować wykaz wyrobów równoważnych, jaki wykonawcy mają obowiązek dołączyć do oferty? Przy robotach budowlanych w przedmiarach zdarzają się nazwy własne. Sporządzamy wówczas tabelę równoważności, dając wykonawcom możliwość zaoferowania równoważnych produktów wykorzystywanych w procesie budowlanym. Oczekujemy jednak złożenia zarówno wykazu takich wyrobów, jak i dowodów, że są one zgodne z wymaganiami dokumentacji przetargowej. Czy wykaz wyrobów równoważnych na gruncie nowej ustawy Pzp należy traktować jako przedmiotowy środek dowodowy? A jeśli tak, to czy jest to element, który podlega uzupełnieniu, czy zawsze w razie jego braku, oferta będzie podlegać odrzuceniu? Jeśli nie – jaki jest status takiego wykazu na gruncie nowej ustawy Pzp?

Odpowiedź:

Wykaz wyrobów równoważnych wraz z dowodami jest przedmiotowym środkiem dowodowym.

Z pytania wynika, że celem złożenia wykazu i dowodów jest potwierdzenie, że oferta spełnia wymagania zamawiającego. Odpowiada to zawartej w nowej ustawie Pzp definicji przedmiotowych środków dowodowych. Przepis art. 7 pkt 20 nowego Pzp wskazuje, że przez przedmiotowej środki dowodowe należy rozumieć środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia.

Kwestia składania przedmiotowych środków dowodowych jest uregulowana w art. 106 nowej ustawy Pzp. Zamawiający ma obowiązek wskazania tych środków w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia.

Przedmiotowe środki dowodowe muszą być złożone wraz z ofertą. Możliwość ich uzupełnienia zależy od decyzji zamawiającego. Może on przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, że jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, to wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia. Brak takich postanowień w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach ogłoszenia będzie równoznaczny z brakiem możliwości złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, po upływie terminu składania ofert.

Krzysztof Hodt

Więcej na www.portalzp.pl