Partnerzy serwisu:
Zgodnie z nową ustawą Pzp zamawiający sporządza we wskazanej procedurze opis potrzeb i wymagań dostępny na stronie WWW prowadzonego postępowania od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Pytanie:

Jaki jest ustawowy termin w nowej ustawie Pzp na składanie ofert ostatecznych w negocjacjach z ogłoszeniem? Przepisy zdają się nie regulować tego terminu, a jednocześnie obowiązują inne – na wyjaśnienie SWZ.

Odpowiedź:

Minimalny termin na złożenie ofert ostatecznych od dnia zaproszenia wykonawców nie może być krótszy niż 5 dni dla dostaw i usług oraz 10 dni dla robót budowlanych.

Jednocześnie w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym w wariancie trzecim obowiązują także terminy dotyczące wyjaśniania treści SWZ.

Negocjacje i oferty ostateczne występują w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 3 ustawy Pzp.

Przebieg procedury

Zgodnie z nową ustawą Pzp zamawiający sporządza we wskazanej procedurze opis potrzeb i wymagań dostępny na stronie WWW prowadzonego postępowania od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Minimalny termin na złożenie ofert w postępowaniu na dostawy i usługi to 7 dni, a na roboty budowlane – 14 dni. Po złożeniu oferty zamawiający przekazuje wykonawcom, których oferty pozytywnie zweryfikował, zaproszenie do negocjacji (w liczbie nie mniejszej niż 3). Prowadzi z nimi negocjacje, aby doprecyzować bądź uzupełnić wszystkie warunki zamówienia podlegające negocjacjom.

Następnie, po zakończeniu negocjacji sporządza SWZ, która doprecyzowuje lub uzupełnia opis potrzeb i wymagań w zakresie, w jakim były prowadzone negocjacje. Potem zaś zaprasza wykonawców, z którymi prowadził negocjacje, do złożenia ofert ostatecznych. Termin złożenia ofert ostatecznych określa art. 296 ust. 3 ustawy Pzp. Nie może być on krótszy niż 5 dni dla dostaw i usług oraz 10 dni dla robót budowlanych, licząc od dnia zaproszenia. 

Marzena Kopacka-Biculewicz

Więcej na www.portalzp.pl

 • Czy istnieją podstawy do wykluczenia wykonawcy, gdy ten ma odroczoną płatność za podatki?

  wykluczenie
  Justyna Andała-Sępkowska
  Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp z postępowania wyklucza się wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
  Wykluczenie wykonawcy z przetargu
 • Jaki jest obowiązek informacyjny wobec prezesa UZP?

  negocjacje bez ogłoszenia
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Nowa ustawa Pzp nie przewiduje obowiązku informowania prezesa UZP o wszczęciu postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia o wartości zamówienia równej progom unijnym lub je przekraczającej. Został on zniesiony.
  Negocjacje bez ogłoszenia
 • Szacowanie wartości robót w jednym i kilku obiektach budowlanych wg nowej ustawy Pzp

  roboty budowlane
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Zgodnie z art. 30 ust. 1 nowej ustawy Pzp, jeżeli zamawiający planuje udzielić zamówienia na roboty budowlane lub usługi w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, lub dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.
  Roboty budowlane