Partnerzy serwisu:
Art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, mówi: "specyfikacja istotnych warunków zamówienia powinna być zamieszczona w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, ale w przypadku, gdy dzień udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy".

Pytanie:

Prowadzę przetarg nieograniczony. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowałem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w sobotę. Czy jeżeli publikacja nastąpi w sobotę, to można zamieścić SWZ (art. 133 ust. 1 ustawy Pzp) oraz ogłoszenie na stronie WWW (art. 88 ust. 1 ustawy Pzp) w kolejnym dniu roboczym, tj. w poniedziałek?

Odpowiedź:

Tak, w opisanym przypadku ogłoszenie o zamówieniu i SWZ wolno opublikować na stronie WWW w kolejny dzień roboczy, tj. w poniedziałek.

W przedmiocie zadanego zapytania warto zwrócić uwagę na uchwałę Krajowej Izby Odwoławczej z 9 października 2017 r. (sygn. akt KIO/KU 59/17). Czytamy w niej:

„Nie ma zatem przeszkód prawnych, by do art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stosować regułę wskazaną w art. 14 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. jeśli koniec terminu (dnia) na udostępnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin na zamieszczenie specyfikacji upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy (…).

Artykuł 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych również stanowi jedno z szeregu narzędzi mających zapewnić istnienie w postępowaniu uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i jego przejrzystość. Równocześnie określa on pewną zasadę – okres, w którym specyfikacja istotnych warunków zamówienia ma być dostępna dla wykonawców – w ramach tej zasady specyfikacja powinna być zamieszczona w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

Zasady mają jednak to do siebie, że istnieją od nich wyjątki i takim wyjątkiem jest sytuacja, w której publikacja ogłoszenia następuje w dniu, który nie jest dniem roboczym zamawiającego (a najczęściej też i wykonawców). Zresztą art. 14 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych można uznać tu za zasadę uzupełniającą zasadę wyrażoną w art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. specyfikacja istotnych warunków zamówienia powinna być zamieszczona w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, ale w przypadku, gdy dzień udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Agnieszka Gwóźdź-Kuzior

Więcej na www.portalzp.pl