Partnerzy serwisu:
W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej i sądów okręgowych konsekwentnie przyjmuje się np. możliwość poprawiania treści oferty odnoszących się bezpośrednio do ich essentiale negotii.

Pytanie:

W postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane w rozliczeniu kosztorysowym wykonawca przed złożeniem oferty wystąpił do zamawiającego z pewnym wnioskiem. Mianowicie napisał: „Proszę o wydzielenie osobnych pozycji przedmiarowych dla drzwi DW1 oraz DW1.1. Specyfikacje obu tych rodzajów różnią się ceną ofertową. Rozsądne byłoby, aby kwalifikować ich montaż oddzielnie z uwagi na rozliczenie kosztorysowe". Zamawiający przychylił się do wniosku i podzielił pozycję w przedmiarze robót na:

  1. drzwi DW1 (1 szt.) i
  2. drzwi DW1.1. (2 szt.),

o czym poinformował wykonawców na platformie przetargowej. Kosztorysy ofertowe sporządzone metodą kalkulacji uproszczonej stanowiły w tym postępowaniu integralną część oferty. W postępowaniu wpłynęły 4 oferty. Dwóch wykonawców podzieliło pozycje kosztorysowe zgodnie ze zmianą wprowadzoną przez zamawiającego, natomiast dwóch pozostałych nie dokonało zmiany i wyceniło 3 szt. drzwi DW1 w ramach jednej pozycji.

Czy oferty wykonawców, którzy nie podzielili pozycji kosztorysowej, podlegają odrzuceniu jako niezgodne z SWZ? Czy wolno wystąpić do wykonawców o wyjaśnienie treści złożonej oferty w tym zakresie? Czy zamawiający może poprawić kosztorysy, dzieląc pozycje kosztorysowe na 2 pozycje o takiej samej cenie jednostkowej?

Odpowiedź:

Bez znajomości dokładnego stanu faktycznego, a zwłaszcza dokumentów zamówienia nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie. Bazując natomiast tylko na informacjach zawartych w pytaniu, oferty należy odrzucić jako niezgodne z warunkami zamówienia (art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp).

Dla oceny całej sytuacji istotne jest, że specyfikacje obu rodzajów drzwi różnią się i z tego powodu mogą mieć inną cenę. Korekta innej omyłki (art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp) może nastąpić jedynie w sytuacji, gdy zamawiający na podstawie oferty jest w stanie ustalić, jak dokonać takiej czynności.

                                                        Orzecznictwo

KIO w wyroku z 27 września 2019 r. (sygn. akt KIO 1801/19) podkreśliła, że „(...) pojęcie istotności zmiany w treści oferty jest pojęciem nieostrym. W związku z tym decyzja w przedmiocie możliwości zastosowania art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych winna być podejmowana każdorazowo z uwzględnieniem całokształtu indywidualnych okoliczności sprawy, zarówno z uwzględnieniem następstw i konsekwencji zmian dla treści oferty, jak i z uwzględnieniem samego rodzaju i charakteru poprawianych niezgodności oraz sposobu ich przeprowadzenia.

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej i sądów okręgowych konsekwentnie przyjmuje się np. możliwość poprawiania treści oferty odnoszących się bezpośrednio do ich essentiale negotii. Dopuszcza się więc możliwość poprawienia samej ceny ofertowej czy określenia przedmiotu świadczenia pod warunkiem ograniczenia zakresowego, ilościowego czy jakościowego tego typu zmian. Ponadto, omyłki o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych winny mieć taki charakter, by czynności ich poprawy mógł dokonać Zamawiający samodzielnie, bez udziału wykonawcy w tej czynności. Oznacza to, że »oczywistość« omyłki winna być możliwa do ustalenia na podstawie oferty".

Krzysztof Hodt

Więcej na www.portalzp.pl