Partnerzy serwisu:
Nie ma przeszkód prawnych, by połączyć ze sobą zdolności finansowe podmiotów składających wspólną ofertę.

Pytanie:

Czy podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, tzw. konsorcja, mogą łącznie spełniać warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej? Nie znalazłam zapisu w ustawie Pzp, który wprost dotyczyłby tego problemu. Zamawiający żąda, aby wykonawca wykazał się zdolnością finansową na poziomie 1.000.000 zł. Czy aby spełnić ten warunek, jeden z konsorcjantów może potwierdzić zdolność w wysokości 400.000 zł, a drugi 600.000 zł? Czy do potwierdzenia tego warunku jeden z wykonawców musi wykazać, że dysponuje zdolnością finansową na poziomie 1.000.000 zł ? A może każdy z konsorcjantów powinien mieć takie zasoby?

Odpowiedź:

Nie ma przeszkód prawnych, by połączyć ze sobą zdolności finansowe podmiotów składających wspólną ofertę.

Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający może określić szczególny, obiektywnie uzasadniony sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu, jeżeli jest to:

 • uzasadnione charakterem zamówienia i  
 • proporcjonalne.

Marzena Kopacka-Biculewicz

Więcej na www.portalzp.pl

 • Doświadczenie wykonawcy jako kryterium selekcji do drugiego etapu postępowania

  kryterium selekcji
  Katarzyna Bełdowska
  Kryteria selekcji określa się na podstawie warunków udziału w postępowaniu. Typowym przykładem takiego kryterium jest właśnie doświadczenie wykonawcy w realizacji określonych świadczeń.
  Dwuetapowe postępowanie na roboty budowlane zgodnie z zasadą konkurencyjności powyżej progów unijnych - ustawa Pzp
 • Kiedy można uznać, że postępowanie jest nieuzasadnione i unieważnić je przed terminem składania ofert?

  unieważnienie przetargu
  Renata Dzikowska
  W uzasadnieniu do ustawy Pzp z 2019 roku wskazano: "Ustawa przewiduje również rozwiązania nowe jak np. przewidziana w art. 256 ustawy możliwość unieważnienia przez zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.
  Unieważnienie przetargu
 • Jakie są zasady składania i uzupełniania oświadczenia konsorcjum z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp?

  oświadczenie
  Katarzyna Bełdowska
  Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, jest składane wówczas, gdy zamawiający uzależnił możliwość ubiegania się o zamówienie od spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej oraz wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia.
  Ustawa PZP