Kiedy można uznać, że postępowanie jest nieuzasadnione i unieważnić je przed terminem składania ofert?

Renata Dzikowska
08.07.2021 23:22
A A A
Unieważnienie przetargu

Unieważnienie przetargu (fot.Shutterstock)

W uzasadnieniu do ustawy Pzp z 2019 roku wskazano: "Ustawa przewiduje również rozwiązania nowe jak np. przewidziana w art. 256 ustawy możliwość unieważnienia przez zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

Pytanie:

Zamawiający prowadzi przetarg nieograniczony na usługi informatyczne w procedurze unijnej. Termin składania ofert jeszcze nie upłynął. Zamawiający zweryfikował swoje potrzeby i doszedł do wniosku, że bardziej opłacalne jest zatrudnienie na umowę o pracę informatyka niż zlecenie na zewnątrz usług informatycznych. Czy unieważnienie postępowania na podstawie art. 256 ustawy Pzp wymaga jakiegoś szczególnego uzasadnienia? Czy zamawiający unieważniając postępowanie na podstawie ww. przepisu, może wskazać, że zweryfikował swoje potrzeby i zdecydował, że korzystniej będzie zatrudnić informatyka na umowę o pracę? Decyzja ta jest także podyktowana nowymi decyzjami organu zarządzającego.

Odpowiedź:

W opisanych okolicznościach wydaje się, że dopuszczalne będzie unieważnienie postępowania zgodnie z omawianą podstawą prawną.

W uzasadnieniu do ustawy Pzp z 2019 roku wskazano: „Ustawa przewiduje również rozwiązania nowe jak np. przewidziana w art. 256 ustawy możliwość unieważnienia przez zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. Rozwiązanie to umożliwi zamawiającym zakończenie prowadzonych postępowań w sytuacji wystąpienia innych niż obowiązkowe podstaw unieważnienia postępowania, które powodują, że dalsze prowadzenie tych postępowań mija się z celem."

Z literalnej wykładni art. 256 ustawy Pzp nie wynika, by do możliwości unieważnienia postępowania na podstawie przedmiotowej przesłanki wymagane były jakieś istotne okoliczności, które były niemożliwe do przewidzenia przed wszczęciem tego postępowania. Przepis wymaga jedynie wystąpienia nowych okoliczności powodujących, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. Zatem okoliczności te – jako „nowe" – muszą wystąpić po wszczęciu postępowania (przy czym terminem końcowym na czynność unieważnienia z powodu wystąpienia takich okoliczności jest termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert).

Renata Dzikowska

Więcej na www.portalzp.pl

Ogłoszenia różne