Partnerzy serwisu:
Błąd zamawiającego w postaci podania jednej stawki VAT ma wpływ na wynik postępowania i może powodować konieczność unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. w związku z art. 146 ust. 6 ustawy Pzp.

Pytanie:

Zamawiający ogłosił postępowanie dotyczące termomodernizacji budynku domu pomocy społecznej. Zamawiający określił w SIWZ stawkę VAT w wysokości 8%. W postępowaniu złożono 6 ofert. Jeden z wykonawców zastosował dwie stawki VAT w wysokości 8% i 23%, pozostali jedną stawkę 8%. Zamawiający zwrócił się do wykonawcy o wyjaśnienie powodu zastosowania dwóch stawek VAT. W odpowiedzi wykonawca wskazał, że zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje również wymianę oświetlenia zewnętrznego, remont nawierzchni i elementy małej architektury, które objęte są zdaniem wykonawcy 23-proc. stawką VAT. Nadmieniam, że oferta tego wykonawcy nie jest pierwszą w rankingu i nawet gdyby zastosował do całości stawkę VAT w wysokości 8%, to nie zmieniłoby to rankingu ofert. W związku z powyższym proszę o poradę jak należy postąpić:

  1. Czy unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp z uwagi na wadę postępowania polegającą na nieporównywalności ofert w związku z określeniem przez zamawiającego jednej stawki VAT?
  2. Mając na uwadze fakt, iż za określenie stawki VAT w prawidłowej wysokości odpowiada wystawca faktury, czyli w tym przypadku wykonawca, "pominąć" wyjaśnienia wykonawcy i kontynuować procedurę w kierunku wyboru najkorzystniejszej oferty?

Odpowiedź:

Opisane okoliczności powodują konieczność unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. w związku z art. 146 ust. 6 ustawy Pzp. Błąd zamawiającego ma wpływ na wynik postępowania z tego względu, że pięciu wykonawców złożyło z inicjatywy zamawiającego oferty z błędną stawką VAT, a taka sytuacja wskazuje na błąd w obliczeniu ceny, natomiast jeden wykonawca złożył ofertę z prawidłową stawką VAT, jednak niezgodną ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i dodatkowo nie jest to oferta najwyżej oceniona.

Zamawiający, określając w zapisach specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprawidłową stawkę VAT, doprowadził do sytuacji, w której złożone oferty są nieporównywalne, dodatkowo są nieprawidłowe i nie ma możliwości dokonania ich poprawienia tak, aby zachować ich zgodność ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Błąd zamawiającego nie może być na tym etapie konwalidowany.

Pamiętać trzeba, że „(...) Zawartość informacyjna wyjaśnień SIWZ, niezależnie od tego, czy stanowi udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy pociąga również za sobą zmianę SIWZ, jest wiążąca w postępowaniu. (...) Dorobkiem orzecznictwa jest stwierdzenie, że nieścisłości, niedopowiedzenia oraz sprzeczności w SIWZ należy odczytywać w sposób, który nie może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla wykonawców. Nieprecyzyjne, wprowadzające w błąd wykonawców, brzmienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wyjaśnień do tego dokumentu należy traktować na korzyść wykonawców. Doniosłość dokumentów, jakimi są SIWZ, ogłoszenie o zamówieniu oraz wyjaśnienia SIWZ sprowadza się do szczególnej roli w postępowaniu o zamówienie publiczne – z jednej strony określają one oczekiwania zamawiającego dotyczące wykonawcy i oferty, w tym wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, które muszą być spełnione, by uczynić zadość potrzebom zamawiającego, z drugiej zaś – wyznaczają granice, w jakich może poruszać się zamawiający, dokonując oceny złożonych ofert. (...)” (tak w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 28 stycznia 2015 r., sygn. akt KIO 110/15).

Justyna Andała-Sępkowska

Więcej na www.portalzp.pl