Partnerzy serwisu:
Jeżeli wykonawca popełnił błąd w obliczeniach stawki netto i brutto oraz nie podał stawki VAT zamawiający musi niestety odrzucić ofertę jako zawierającą błędy w obliczeniu ceny.

Pytanie:

Wykonawca złożył ofertę, podając cenę netto 1050,00 zł oraz brutto 1291,00 zł. Właściwie obliczona cena brutto powinna wynosić 1291,50 zł. Zamawiający wskazał w siwz, że wykonawca ma obliczyć cenę netto i brutto, ale nie podał stawki VAT. Czy w sytuacji błędnego obliczenia ceny − przy zastosowaniu nieistniejącej stawki podatku − należy poprawić omyłkę na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp (niejako domyślając się, że chodzi o stawkę 23% a wykonawca przez pomyłkę nie doliczył groszy) czy też odrzucić ofertę jako zawierającą błędy w obliczeniu ceny (zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego w wyroku o sygn. akt III CZP52/11)?

Odpowiedź:

W opisanym w pytaniu stanie faktycznym zamawiający musi niestety odrzucić ofertę jako zawierającą błędy w obliczeniu ceny.

Taki sposób interpretacji zaistniałych błędów w obliczeniu ceny, gdy zamawiający nie wskazał stawki VAT, wynika ze stanowiska Sądu Najwyższego wyrażonego w uchwale z 20 października 2011 r. (sygn. akt III CZP 52/11).

Czytamy w nim, że: „(…) O porównywalności ofert, w zakresie zaproponowanej ceny, można zatem mówić dopiero wówczas, gdy określone w ofertach ceny, mające być przedmiotem porównania, zostały obliczone z zachowaniem tych samych reguł. Zakres obowiązków kontrolnych zamawiającego i kształt nakazanych ustawą, chronologicznie ujętych, kolejnych jego obowiązków, warunkowany jest treścią SIWZ.

Marta Mikulska-Nawacka

Więcej na www.portalzp.pl