Partnerzy serwisu:
W sytuacji, gdy po otwarciu ofert okaże się, że wykonawca nie uwzględnił modyfikacji dokonanych przez zamawiającego, istnieją instrumenty pozwalające na naprawienie takiej oferty. Należy bowiem założyć, że wykonawca składa ofertę, mając wolę ubiegania się o zamówienie zgodnie z wymaganiami zamawiającego.

Pytanie:

Zmodyfikowaliśmy specyfikację m.in. w zakresie załącznika – formularz oferty. Co należy zrobić, jeśli wykonawca nie zauważy zmiany i sporządzi ofertę na starym formularzu? Czy trzeba ją odrzucić czy poprawić błąd? Zmiana dotyczy błędnie wpisanej daty wykonania zamówienia.

Odpowiedź:

W sytuacji, gdy po otwarciu ofert okaże się, że wykonawca nie uwzględnił modyfikacji dokonanych przez zamawiającego, istnieją instrumenty pozwalające na naprawienie takiej oferty. Należy bowiem założyć, że wykonawca składa ofertę, mając wolę ubiegania się o zamówienie zgodnie z wymaganiami zamawiającego.

W odniesieniu do terminu realizacji jako istotnego elementu zamówienia w pierwszej kolejności należy wyjaśnić ofertę w tym zakresie. Po ewentualnych wyjaśnieniach będzie możliwa korekta omyłki na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Przepis ten stanowi, że zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na jej niezgodności z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

Potwierdzeniem ścieżki postępowania przedstawionej w odpowiedzi są twierdzenia z dwóch poniższych wyroków Krajowej Izby Odwoławczej:

1)      z 4 kwietnia 2017 r. (sygn. akt KIO 535/17), gdzie wskazano:

„(...) Odwołujący przeoczył dokonaną modyfikację, jednakże przygotował i złożył ofertę, co oznacza, iż był zainteresowany uzyskaniem zamówienia.

Należy założyć, że jego celem było przygotowanie oferty zgodnej z s.i.w.z., zaistniała niezgodność musiała być zatem wynikiem omyłki. Warunkiem skutecznej poprawy omyłki w ofercie odwołującego jest okoliczność, że dokonana poprawa nie może prowadzić do istotnej zmiany treści oferty. Zarówno zamawiający, jak i przystępująca podnosili, że poprawienie terminu w ofercie odwołującego w sposób, jakiego domaga się odwołujący, doprowadzi do istotnych zmian w jego ofercie. Izba nie podziela argumentacji zamawiającego i przystępującej.

Justyna Andała-Sępkowska

Więcej na www.portalzp.pl