Partnerzy serwisu:
Obowiązki zamawiającego związane ze zmianami wprowadzanymi ustawą zmieniającą ustawę o VAT w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiot był objęty zakresem załącznika nr 15 do ustawy o VAT, wszczętymi przed dniem wejścia w życie ustawy tj. 1 listopada 2019 r. należy ustalać m.in. z uwzględnieniem przepisów przejściowych zawartych w nowelizacji ustawy o VAT.

Pytanie:

Postępowanie wszczęto przed 1 listopada 2019 r. Termin składania ofert był wyznaczony na 13 listopada 2019 r. W siwz znajdowało się oświadczenie o treści:

„Oświadczamy, że wybór mojej/naszej oferty nie będzie/będzie* prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego** zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie: (poniżej należy wskazać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego − wskazać nazwę, która znajdzie się później na fakturze. Należy wskazać wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku) ........................... o wartości ……………...….. zł netto ....................... o wartości ……………...….. zł netto * niepotrzebne skreślić **.

Powstanie obowiązku podatkowego u zamawiającego wynika z okoliczności: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług lub towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia VAT”.

Wykonawca w ofercie z 13 listopada 2019 r. zaznaczył opcję „nie będzie”, ale dopisał, że w jednym zadaniu nastąpi rozliczenie w tzw. podzielonym mechanizmie płatności. W tym zadaniu wskazał stawkę VAT 23%, dopisując: „23/mechanizm podzielonej płatności”. Co powinniśmy zrobić? Czy uznać ofertę za ważną i niczego nie wyjaśniać?

Odpowiedź:

Obowiązki zamawiającego związane ze zmianami wprowadzanymi ustawą zmieniającą ustawę o VAT w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiot był objęty zakresem załącznika nr 15 do ustawy o VAT, wszczętymi przed dniem wejścia w życie ustawy tj. 1 listopada 2019 r. należy ustalać m.in. z uwzględnieniem przepisów przejściowych zawartych w nowelizacji ustawy o VAT.

W przedmiotowym przypadku z uwagi na fakt wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne przed 1 listopada 2019 r. należy wziąć pod uwagę art. 15 ust. 1 ustawy z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751). Zgodnie z tym przepisem w przypadku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, wszczętego przed dniem wejścia w życie ww. ustawy (tj. przed 1 listopada 2019 r.), którego przedmiot jest objęty zakresem załącznika nr 15 do ustawy zmienianej w art. 1 (tj. ustawy o podatku od towarów i usług), zamawiający wzywa wykonawców, którzy składając oferty, poinformowali, że wybór ich ofert będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do podania:

1)      informacji dotyczącej możliwości powstania u wykonawcy, w przypadku udzielenia mu zamówienia publicznego, obowiązku podatkowego na podstawie ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą (tj. nowelizacją),

2)      nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich wartości bez kwoty podatku,

3)      kwoty podatku od towarów i usług, która powinna być doliczona do ceny złożonej oferty, o ile nie wynika to z treści złożonej oferty.

Andrzela Gawrońska-Baran

Więcej na ten temat na www.portalzp.pl