Partnerzy serwisu:
Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, jest składane wówczas, gdy zamawiający uzależnił możliwość ubiegania się o zamówienie od spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej oraz wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia.

Pytanie:

Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni z nich. Czy wykonawcy zawsze muszą składać oświadczenie (np. spółka cywilna, która ubiega się o zamówienie)? Co w sytuacji, gdy zamawiający nie postawił w procedurze warunków udziału? Czy w przypadku braku oświadczenia podlega ono obligatoryjnie uzupełnieniu? Czy oświadczenie może wskazywać, że jeden członek konsorcjum wykona 100% zamówienia? Czy też musi zaistnieć podział, np. jeden konsorcjant zrealizuje prace elektryczne, a drugi sanitarne? Prosimy o bliższą interpretację art. 117 ustawy Pzp.

Odpowiedź:

Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, jest składane wówczas, gdy zamawiający uzależnił możliwość ubiegania się o zamówienie od spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej oraz wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia. Zgodnie z nowymi regulacjami tylko ten spośród wykonawców, który wykazuje spełnienie warunku, może realizować zakres świadczenia, do wykonania którego określone zdolności są wymagane. A contrario, jeżeli w postępowaniu nie postawiono wskazanych warunków, oświadczenie nie będzie konieczne.

Oświadczenie, co do zasady, podlega uzupełnieniu w trybie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem wyjątków tam określonych.

Treść oświadczenia musi potwierdzać, że wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniają warunki udziału w postępowaniu w sposób opisany w ustawie Pzp. Innymi słowy powinno wskazywać, że roboty budowlane lub usługi zrealizuje podmiot, który ma wymagane doświadczenie, a część świadczenia, do realizacji której są wymagane uprawnienia, wykona ten, który posiada stosowne uprawnienia. Ustawodawca nie ingeruje we współpracę wykonawców w inny sposób niż wyżej opisany. Tym samym nie jest wykluczona sytuacja, w której wykonawcy wejdą w konsorcjum, po to by zsumować potencjały. Przykładowo jeden wykonawca będzie odpowiedzialny za realizację zamówienia, drugi zaś za finansowanie, organizację i logistykę.

Katarzyna Bełdowska

Więcej na www.portalzp.pl