Partnerzy serwisu:
W przypadku określenia przez zamawiającego ryczałtowej formy wynagrodzenia kosztorys (szczególnie, jeżeli nie był wymagany przez zamawiającego) ma charakter pomocniczy.

Pytanie:

Zamawiający prowadzi postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną - przebudowę drogi, w którym przewidziano wynagrodzenie ryczałtowe. Zamawiający nie żądał przedłożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego. Wykonawca jednak załączył do oferty kosztorys ofertowy. Wartość robót w kosztorysie ofertowym różni się od ceny podanej przez wykonawcę w formularzu ofertowym. Jakie działania powinien podjąć zamawiający? Dodam, że różnica jest jedynie w groszach (w kosztorysie jest to 19 groszy, w ofercie 16).

Odpowiedź:

W przypadku określenia przez zamawiającego ryczałtowej formy wynagrodzenia kosztorys (szczególnie, jeżeli nie był wymagany przez zamawiającego) ma charakter pomocniczy. Tym samym wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy tytułem realizacji zamówienia publicznego określa podana przez niego w formularzu ofertowym kwota wynagrodzenia ryczałtowego, a nie suma poszczególnych pozycji wskazanych w kosztorysie.

Podkreślić należy, że przepisy ustawy Pzp nie regulują zagadnienia sposobu określania wynagrodzenia należnego wykonawcy. Niemniej jednak – w odniesieniu do robót budowlanych w związku z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp i przepisami kc – są zazwyczaj przyjmowane dwie formy rozliczania z wykonawcą realizacji robót budowlanych: wynagrodzenie ryczałtowe albo wynagrodzenie kosztorysowe. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza wynagrodzenie za całość dzieła lub usługi w jednej sumie pieniężnej lub wartości globalnej. Jego istotę stanowi określenie przysługującego wykonawcy wynagrodzenia z góry, bez przeprowadzenia szczegółowej analizy kosztów wytwarzania zamawianego dzieła czy usługi.

Andrzela Gawrońska-Baran

Więcej na www.portalzp.pl