Partnerzy serwisu:
Kryteria selekcji określa się na podstawie warunków udziału w postępowaniu. Typowym przykładem takiego kryterium jest właśnie doświadczenie wykonawcy w realizacji określonych świadczeń.

Pytanie:

Prowadzimy dwuetapowe postępowanie na roboty budowlane zgodnie z zasadą konkurencyjności powyżej progów unijnych. W momencie publikacji  zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności, rozpoczyna się etap pierwszy, w którym zapraszamy wykonawców do składania ofert wstępnych. Rezultatem tego procesu ma być wybór 6 potencjalnych wykonawców, których zaprosimy do składania ofert cenowych w drugim etapie postępowania. Chcemy wybrać 6 podmiotów na podstawie kryteriów selekcji: doświadczenie w wykonaniu podobnych prac, doświadczenie kierownika budowy, gwarancja oraz termin realizacji (do każdego z nich przypisano wagę i sposób obliczania). Czy doświadczenie wykonawcy w wykonaniu podobnych prac jako jedno z kryteriów selekcji do drugiego etapu jest dopuszczalne?

Odpowiedź:

Kryteria selekcji określa się na podstawie warunków udziału w postępowaniu. Typowym przykładem takiego kryterium jest właśnie doświadczenie wykonawcy w realizacji określonych świadczeń.

Zasady udzielania zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności opisują wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.

Treść wytycznych nie reguluje kwestii kryteriów selekcji. Stosuje się je natomiast w ramach jednego z dwóch podstawowych trybów udzielenia zamówień publicznych w progach unijnych. Dlatego też ustalając znaczenie tego pojęcia, należy mieć na uwadze wytyczne z ustawy Pzp.

Katarzyna Bełdowska

Więcej na www.portalzp.pl