Partnerzy serwisu:
W przypadku, gdy zamawiający udziela zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa na podstawie regulaminu, a więc z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp, powinien kierować się postanowieniami tego regulaminu, ale z zachowaniem ogólnych zasad udzielania zamówień.

Pytanie:

Prowadzę postępowanie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa zgodnie z wewnętrznym regulaminem. Pierwszy etap to zgłoszenie chęci przystąpienia do postępowania, drugi – zaproszenie do składania ofert. W zgłoszeniu chęci wpisaliśmy termin realizacji zamówienia, ale z uwagi na przedłużającą się procedurę wiem, że jest on nierealny. Czy jeśli firmy zgłosiły już chęć udziału w postępowaniu, mogę aktualnie zmienić termin realizacji zamówienia? Zadanie jest bardzo pilne, a w regulaminie dopuszczamy możliwość zmiany warunków przetargu.

Odpowiedź:

W przypadku, gdy zamawiający udziela zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa na podstawie regulaminu, a więc z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp, powinien kierować się postanowieniami tego regulaminu, ale z zachowaniem ogólnych zasad udzielania zamówień.

Przedstawione w pytaniu informacje są dość ogólne, aby możliwe było jednoznaczne udzielenie odpowiedzi na pytanie, tym bardziej, że nie mają tutaj zastosowania przepisy nowej ustawy Pzp.

W świetle posiadanej wiedzy w przypadku udzielania zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa na podstawie regulaminu, taki „dokument" jest upubliczniany (np. na stronie internetowej zamawiającego).

Zainteresowani wykonawcy na jego podstawie podejmują decyzję o złożeniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w pytaniu określono to jako „zgłoszenie chęci przystąpienia do postępowania").

Andrzela Gawrońska-Baran

Więcej na www.portalzp.pl