Partnerzy serwisu:
Zamawiający nie musi wymagać posiadania przez wykonawców odpowiedniej koncesji w ramach postawionego warunku udziału w postępowaniu.

Pytanie:

Zamawiający prowadzi przetarg nieograniczony na budowę budynku w progach unijnych według starych przepisów. Jedna z sal ma mieć charakter niejawny. W związku z tym istnieje obowiązek posiadania przez wykonawców koncesji MSW na wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym zgodnie z ustawą z 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Czy wobec takich wymogów wynikających z przepisów prawa zamawiający w celu oceny, czy wykonawca posiada niezbędne zdolności do wykonania zamówienia, powinien określić warunki udziału w postępowaniu (posiadanie koncesji MSW) jako niezbędne uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej? Czy można nie weryfikować tych warunków na etapie oceny ofert a wskazać jedynie, że zostaną sprawdzone podczas wykonywania umowy?

Czy z uwagi na fakt, że tylko jedno z pomieszczeń w całym budynku ma charakter niejawny (ok. 5% ogólnej powierzchni), wymóg posiadania przez wykonawców wskazanych uprawnień nie będzie nadmierny?

Odpowiedź:

W okolicznościach opisanych w pytaniu zamawiający nie musi wymagać posiadania przez wykonawców odpowiedniej koncesji w ramach postawionego warunku udziału w postępowaniu. Wystarczające będzie zapisanie tego wymogu w samej umowie o zamówienie publiczne.

Zgodnie z art. 22 ust. 1, 1a i 1b ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)     nie podlegają wykluczeniu;

2)     spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zamawiający określił je w ogłoszeniu o                            zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.

Zamawiający opisuje warunki oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Wyraża je w szczególności jako minimalne poziomy zdolności.

Justyna Andała-Sępkowska

Więcej na www.portalzp.pl