Partnerzy serwisu:
Zamawiający powinien poprawić stwierdzoną niezgodność tj. błędne oświadczenie wykonawcy jako omyłkę pisarską na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp.

Pytanie:

Wykonawca zaznaczył w ofercie, że złożona oferta „będzie" (poprzez skreślenie słów „nie będzie") prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 225 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku powstania obowiązku podatkowego składający ofertę powinien wpisać we wskazanym polu w tym punkcie oferty:

  • nazwę – rodzaj towaru lub/i usługi oraz ich wartość bez kwoty podatku oraz
  • stawkę podatku od towarów i usług, która będzie miała zastosowanie.

Wykonawca nie podał tych informacji. Komisja wezwała go do złożenia wyjaśnień. W odpowiedzi wykonawca wskazał, że jest to jego omyłka pisarska i że u zamawiającego nie powstanie obowiązek podatkowy. Czy zamawiający może uznać tego rodzaju wyjaśnienia i poprawić omyłkę?

Odpowiedź:

Zamawiający powinien poprawić stwierdzoną niezgodność tj. błędne oświadczenie wykonawcy jako omyłkę pisarską na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na brak w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp przesłanki, która mogłaby się stać podstawą odrzucenia oferty w opisanym w zapytaniu przypadku. Tymczasem przesłanki odrzucenia oferty nie mogą być interpretowane rozszerzająco. Zatem zamawiający może odrzucić ofertę wyłącznie w ściśle określonych przypadkach przewidzianych w tym przepisie. Oznacza to brak możliwości odrzucenia oferty z tego tytułu.

Agnieszka Gwóźdź-Kuzior

Więcej na www.portalzp.pl