Partnerzy serwisu:
Bez dostępu do materiałów źródłowych (m.in. postanowień SWZ, przedmiarów, treści oferty, kosztorysu) trudno przesądzić rozwiązanie w tym zakresie.

Pytanie:

Prowadzimy postępowanie na roboty budowlane w trybie podstawowym z możliwością negocjacji. Jednym z wymaganych dokumentów jest kosztorys ofertowy przygotowany przez wykonawców na podstawie naszych przedmiarów. Ilości miar w przedmiarach  przedstawiono do czterech miejsc po przecinku. Natomiast jeden z wykonawców załączył do oferty ilości zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku w górę lub w dół. Przykładowo u nas w przedmiarach było 1,6340, a wykonawca zaokrąglił wartość do 1,63 (tej samej pozycji). Jest to oferta najwyżej oceniona i różnica w cenie nie wpływa na ranking ofert. Po przeliczeniu tych pozycji powstały różnice w cenie. Wymagaliśmy kosztorysu robionego metodą uproszczoną. Czy kosztorys tego wykonawcy możemy uznać za prawidłowy? Czy może powinniśmy odrzucić ofertę jako niezgodną z SWZ? Czy jeśli uznamy taki kosztorys, to powinniśmy poprawić w nim omyłki rachunkowe, wzywając wykonawcę, by je zaakceptował?

Odpowiedź:

W świetle przedstawionych ogólnie okoliczności zamawiający powinien ustalić, czy w ofercie wykonawcy nie występują inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

Bez dostępu do materiałów źródłowych (m.in. postanowień SWZ, przedmiarów, treści oferty, kosztorysu) trudno przesądzić rozwiązanie w tym zakresie.

Zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający poprawia w ofercie:

  1. oczywiste omyłki pisarskie,
  2. oczywiste omyłki rachunkowe, uwzględniając konsekwencje rachunkowe poprawek,
  3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego ofertę poprawił.

Andrzela Gawrońska-Baran

Więcej na www.portalzp.pl