Partnerzy serwisu:
Zamawiający nie ma narzędzi ustawowych umożliwiających mu skrócenie terminu składania ofert dodatkowych.

Pytanie:

W postępowaniu w procedurze podstawowej z negocjacjami prowadzonym w trybie z art. 275 pkt 2 ustawy Pzp złożono jedną ofertę. Czy wobec tego można skrócić termin składania oferty ostatecznej z 5 do np. 2 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie ma narzędzi ustawowych umożliwiających mu skrócenie terminu składania ofert dodatkowych.

Nowa ustawa Pzp przewiduje możliwość skrócenia terminu składania ofert o 5 dni. Jednak należy jednoznacznie stwierdzić, że możliwość ta dotyczy tylko postępowań o wartości równej progom unijnym lub przekraczającej te progi.

Zamawiający może zatem skrócić o 5 dni termin składania ofert, pod warunkiem, że wykonawcy składają je w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 63 ust. 1 ustawy Pzp. W takiej sytuacji termin składania ofert w postępowaniu unijnym wynosi minimum 30 dni.

W postępowaniach o wartości mniejszej niż progi unijne ustawodawca pozostał przy terminach minimalnych – 7 dni dla dostaw i usług oraz 14 dni dla robót budowlanych. Ustawa Pzp nie przewiduje możliwości ich skrócenia.

Marzena Kopacka-Biculewicz

Więcej na www.portalzp.pl