Partnerzy serwisu:
Przed upływem terminu składania ofert zamawiający mógłby unieważnić postępowanie na podstawie art. 256 ustawy Pzp.

Pytanie:

Zamawiający nie ma możliwości zmiany ogłoszenia, gdyż od tygodnia w systemie pojawia się błąd. W związku z tym nie może zmienić też dokumentacji i odpowiedzieć na pytania wykonawców. Za chwilę mija termin składania ofert . Co zamawiający powinien zrobić w tej sytuacji?

Odpowiedź:

Zakładam, że zmiana dokumentacji oraz udzielenie odpowiedzi na pytania mają istotne znaczenie dla prawidłowego i zgodnego z oczekiwaniami zamawiającego przygotowania ofert.

Etap przed upływem terminu składania ofert

Przed upływem terminu składania ofert zamawiający mógłby unieważnić postępowanie na podstawie art. 256 ustawy Pzp. Przepis ten stanowi, że zamawiający może unieważnić procedurę odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

W mojej ocenie brak technicznej możliwości zmiany ogłoszenia o zamówieniu i wynikający z tego brak możliwości zmiany dokumentów zamówienia mógłby stanowić okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania (w pierwotnym kształcie) jest nieuzasadnione.

Krzysztof Hodt

Więcej na www.portalzp.pl