Partnerzy serwisu:
Choć nie zostało to uregulowane wprost w ustawie Pzp, to zamawiający powinien zamieścić informację o zmianie tego terminu na stronie internetowej, niezwłocznie po powzięciu takiej decyzji.

Pytanie:

O ile dni zamawiający powinien przesunąć termin otwarcia ofert, jeśli nie odpowiedział na wszystkie pytania wykonawców na 6 dni przed początkowym, pierwotnym otwarciem? Czy jeśli zamawiający zmienia tylko dzień otwarcia ofert, wydłużając go, to może przed publikacją w Dzienniku Urzędowym zamieścić taką informację na stronie zmawiającego? Czy musi czekać do dnia publikacji lub upływu 48 godzin od tej daty?

Odpowiedź:

W mojej ocenie zamawiający powinien wydłużyć termin składania ofert o co najmniej tyle dni, ile spóźnił się z udzieleniem odpowiedzi. Choć nie zostało to uregulowane wprost w ustawie Pzp, to zamawiający powinien zamieścić informację o zmianie tego terminu na stronie internetowej, niezwłocznie po powzięciu takiej decyzji. Wszelkie pozostałe zmiany SWZ są publikowane na stronie WWW wraz z publikacją w Dz.Urz. UE stosownego ogłoszenia lub po upływie 48 godzin od jego przekazania (w zależności od tego, co nastąpiło najpierw).

Wykonawca ma prawo zadawać pytania do treści dokumentu zamówienia, w tym SWZ.

Odpowiedzi na pytania do SWZ

W procedurze unijnej zastosowanie znajdzie art. 135 nowej ustawy Pzp, zgodnie z którym zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na:

6 dni przed upływem terminu składania ofert albo

4 dni przed upływem terminu składania ofert – w przypadku skrócenia terminu składania ofert, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

Warunek jest jednak taki, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż na odpowiednio 14 albo 7 dni przed upływem terminu składania ofert.

Katarzyna Bełdowska

Więcej na www.portalzp.pl