Partnerzy serwisu:
Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Pytanie:

Jako ośrodek pomocy społecznej ogłosiliśmy tryb podstawowy na świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Było to zamówienie podzielone na części. W jednej z nich odrzuciliśmy ofertę wykonawcy zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp i unieważnialiśmy postępowanie na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp. Czy wolno było nam to zrobić, nie wzywając uprzednio wykonawcy do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych z art. 128 ustawy Pzp? Jednym z wymaganych dokumentów (co wynikało z SWZ i programu asystent osobisty osoby niepełnosprawnej) było potwierdzenie konkretnego wykształcenia lub co najmniej półrocznego doświadczenia w bezpośredniej opiece nad osobą niepełnosprawną. Wykonawca nie złożył żadnego z tych dokumentów. Czy powinniśmy wezwać go do uzupełnienia?

Odpowiedź:

W przypadku odrzucenia oferty z powodu jej niezgodności z treścią warunków zamówienia nie ma podstaw, by badać sytuację podmiotową wykonawcy. Zamawiający nie wzywa takiego wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych.

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Weryfikacja zgodności merytorycznej treści oferty poprzedza badanie podmiotowe sytuacji wykonawcy, który złożył ofertę najwyżej ocenioną. To oznacza, że w przypadku ziszczenia się przesłanki odrzucenia oferty wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp nie następuje etap postępowania, w którym zamawiający żąda przedłożenia przez wykonawcę, którego oferta okazała się najkorzystniejsza, podmiotowych środków dowodowych.

Justyna Andała-Sępkowska

Więcej na www.portalzp.pl