Partnerzy serwisu:
Kwoty, jakie zamawiający podaje do publicznej wiadomości w planie zamówień publicznych, nie mają charakteru wiążącego, a jedynie orientacyjny.

Pytanie:

Czy aktualizując plan zamówień publicznych, zamawiający zamieszcza kwoty z budżetu, czy z kosztorysów (w przypadku robót budowlanych)? Nie zawsze kwoty zabezpieczone w budżecie pokrywają się z tymi z kosztorysów.

Odpowiedź:

Wartość, o której mowa w art. 23 ust. 3 pkt. 4 ustawy Pzp, to kwota orientacyjna, przewidywana na dzień sporządzania planu. Nie musi ona odzwierciedlać kwot zabezpieczonych w budżecie bądź wartości wynikających z kosztorysów.

Kwoty, jakie zamawiający podaje do publicznej wiadomości w planie zamówień publicznych, nie mają charakteru wiążącego, a jedynie orientacyjny.

„Orientacyjna wartość zamówienia, o której mowa w art. 13a ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, stanowi co do zasady ustaloną w momencie sporządzania planu, przybliżoną wartość nabywanych dostaw, usług lub robót budowlanych. Wartości orientacyjnej nie można utożsamiać z pojęciem »szacowanej wartości zamówienia« będącej szacunkowym wynagrodzeniem wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalonym przez zamawiającego z należytą starannością na podstawie art. 32–34 ustawy Pzp, a także pojęciem »kwoty na sfinansowanie zamówienia«, o którym mowa w art. 86 ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp.

Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia, w świetle art. 35 ust. 1 ustawy Pzp, następuje nie wcześniej niż 3 lub 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania, jeżeli przedmiotem zamówienia są odpowiednio dostawy i usługi lub roboty budowlane. Podanie odpowiedniej kwoty przeznaczonej na wynagrodzenie wykonawcy, która została zabezpieczona w budżecie zamawiającego, następuje z kolei tuż przed otwarciem ofert.

Katarzyna Pyrka

Więcej na www.portalzp.pl