Partnerzy serwisu:
Zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający wskazuje w dokumentach zamówienia powody niedokonania podziału zamówienia na części.

Pytanie:

Jednostka budżetowa będzie przystępowała do zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę 2 różnych technologicznie dronów wraz z dodatkowym wyposażeniem typu sprzęt informatyczny niezbędny do obsługi dronów i obróbki zdjęć. Po wstępnych rozeznaniach cenowych i analizie rynku okazuje się, że zakup tych sprzętów potraktowanych jako zestaw w ramach jednej umowy spowodowałby naliczenie znacznych rabatów (rzędu kilkudziesięciu tys. zł). Jak należy odnieść się do art. 91 i czy względy ekonomiczne w tym przypadku mogą być podstawą do niedokonania podziału zamówienia na części?

Odpowiedź:

Względy ekonomiczne oraz techniczne mogą być podstawą do niedokonania podziału zamówienia na części.

Zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający wskazuje w dokumentach zamówienia powody niedokonania podziału zamówienia na części.

Zamówienia częściowe

Przy tym wskazania wymaga art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym zamawiający może udzielić zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia, lub dopuścić możliwość składania ofert częściowych w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia, określając zakres i przedmiot części oraz wskazując, czy ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.

Podział zamówienia

Z kolei, w myśl motywu 78 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz.Urz. UE L nr 94, s. 65) wielkość i przedmiot poszczególnych części zamówienia powinny być dowolnie określane przez instytucję zamawiającą, która zgodnie z odnośnymi przepisami o obliczaniu szacunkowej wartości zamówienia, powinna także mieć prawo do tego, by udzielić niektórych z tych części zamówienia bez stosowania procedur niniejszej dyrektywy.

Magdalena Kossak-Tabor

Więcej na www.portalzp.pl