Partnerzy serwisu:
Zamawiający może w niektórych częściach zamówienia (np. 1, 2, 3) zwiększyć kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a w pozostałych unieważnić postępowanie.

Pytanie:

Zamawiający ogłosił postępowanie w 6 częściach. Szacunkowa wartość wszystkich części wynosi 292.000 zł brutto. Oferty we wszystkich częściach przekraczają kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na dane zamówienie. Czy zamawiający może zwiększyć kwotę w częściach 1–3 a unieważnić procedury 4–6 z uwagi na art. 255 ust. 3 ustawy Pzp?

Odpowiedź:

Zamawiający może w niektórych częściach zamówienia (np. 1, 2, 3) zwiększyć kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a w pozostałych unieważnić postępowanie.

Zgodnie z art. 7 pkt 15 ustawy Pzp oferta częściowa przewiduje zgodnie z dokumentami zamówienia wykonanie części zamówienia. Poszczególne części zamówienia (tzw. pakiety, zadania) są w istocie odrębnie kontraktowanymi oraz finansowanymi zamówieniami. Łączy je oczywiście tożsame wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne (jedno ogłoszenie o zamówieniu) i pewne jego elementy, a ich wartość szacuje się łącznie na potrzeby wyboru progów stosowania odpowiednich przepisów ustawy Pzp.

Oferta co do każdej z części podlega odrębnemu trybowi oceny, wyjaśniania niezgodności jej treści oraz korekcie omyłek, ale na zasadach wynikających z ustawy Pzp. Zamawiający dokonuje oddzielnego wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert właściwymi dla danej części zamówienia. Potem zawiera odrębne umowy o zamówienie publiczne, chyba że zachodzą okoliczności, które uzasadniają unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w danej części (zob. A. Gawrońska-Baran w: A. Gawrońska-Baran, E. Wiktorowska, A. Wiktorowski, P. Wójcik „Prawo zamówień publicznych. Komentarz", Warszawa 2021, s. 74).

Andrzela Gawrońska-Baran

Więcej na www.portalzp.pl