Partnerzy serwisu:
W przypadku tzw. innej omyłki zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie jej w ofercie lub zakwestionowanie korekty.

Pytanie:

Prowadzę przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych, w którym złożono 9 ofert. Procedura toczy się na podstawie starej ustawy Pzp. W trzech ofertach w formularzu ofertowym występują błędy w obliczeniu ceny – w dwóch nie ma wątpliwości, że to omyłka rachunkowa, ale w jednej tak. Wykonawca w tabeli wskazanej przez zamawiającego wypisał kwoty całościowe bez przecinka (bez groszy) i netto i brutto – tak jakby zaokrąglił je do całości. Czy można to potraktować jako omyłkę rachunkową?

Odpowiedź:

W odniesieniu do przedstawionego w treści pytania zagadnienia, zamawiający poprawia cenę netto i brutto jako oczywistą omyłkę rachunkową w celu uzyskania wartości ceny z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Zgodnie z art. 223 ustawy Pzp w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

Zatem zamawiający poprawia w ofercie:

  1. oczywiste omyłki pisarskie,
  2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

W przypadku tzw. innej omyłki zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie jej w ofercie lub zakwestionowanie korekty. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie traktuje się jak wyrażenie zgody na poprawienie.

Andrzej Łukaszewicz

Więcej na www.portalzp.pl