Partnerzy serwisu:
Ustawa Pzp przewiduje trzy sytuacje, w których możliwa jest zmiana treści oferty złożonej przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w związku z pojawieniem się w jej treści omyłek.

Pytanie:

Prowadzę postępowanie krajowe według nowej ustawy Pzp na dostawę kruszyw. Wykonawca w formularzu ofertowym w pierwszej części wpisał treść oferty: „netto 73788,00 PLN, podatek VAT 16971,24 % PLN, brutto 90759,24 PLN (słownie brutto: dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 24/100 grosze)". Po przeliczeniu wartości wszystko się zgadza – wynika z niego, że zastosowano 23% VAT. Zapis w SWZ brzmiał:

„Cenę należy obliczyć:

a) podając cenę netto,

b) wskazując zastosowaną stawkę podatku VAT,

c) obliczając wysokość podatku VAT,

d) podając cenę brutto stanowiącą sumę wartości netto i wysokości VAT".

Czy poprawić omyłkę na podstawie z art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp?

W drugiej części zamówienia ten sam wykonawca wpisał tylko 23% VAT, ale nie podał wyliczonej kwoty. Treść oferty brzmi: „netto 65 078,00 PLN, podatek VAT 23 % PLN, brutto 80 045,94 PLN (słownie brutto: osiemdziesiąt tysięcy czterdzieści pięć i 94/100 złotych)". Czy tutaj także należy dokonać korekty zgodnie z art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp?

Wykonawca zastosował ponadto w formularzu ofertowym inną ilość kruszywa niż wymagana. Pierwotnie w postępowaniu było wpisane 104 tony, ale zamawiający kolejnego dnia po zauważeniu swojej pomyłki, poprawił liczbę na 130 ton. W SWZ przesunięto termin składania ofert oraz zmieszczono na stronie WWW poprawione formularze ofertowe. Wykonawca nie zastosował nowego formularza z właściwą ilością. Czy wobec tego można to przeoczenie skorygować jako omyłkę pisarską z art. 223 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp? Po przeliczeniu ceny z dobrą ilością wartość oferty wzrasta o ok. 3 tys. zł brutto. Jak poprawić wskazaną ofertę?

Odpowiedź:

W mojej ocenie dwie pierwsze spośród opisanych w treści pytania omyłek należy poprawić w trybie art. 223 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp. Trzecia „omyłka" natomiast powinna być zakwalifikowana jako niezgodność z warunkami zamówienia. Jako taka stanowi podstawę do odrzucenia oferty wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Ustawa Pzp przewiduje trzy sytuacje, w których możliwa jest zmiana treści oferty złożonej przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w związku z pojawieniem się w jej treści omyłek. I tak, zgodnie z art. 223  ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający poprawia w ofercie:

  1. oczywiste omyłki pisarskie,
  2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

Katarzyna Bełdowska

Więcej na www.portalzp.pl